Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Potrzeba bezpieczeństwa - Ujawnia się w sytuacjach, w których tracimy pewność zdobycia środków zaspokojenia potrzeb fizjologicznych (wojna, klęska żywiołowa, długotrwała choroba), musimy stawić...

Potrzeba przynależności - (społeczne) - manifestują się przez nawiązywanie bliskich stosunków z innymi ludźmi, przeżywanie przyjaźni i miłości, przynależność do różnych grup społecznych...

Potrzeba uznania - (szacunku) w oczach własnych i w oczach innych ludzi. Do grupy tej zalicza się potrzeby osiągnięć, kompetencji, niezależności, prestiżu, dominacji....

Potrzeba samorealizacji - Zdaniem Maslowa polega ona na dążeniu jednostki do zajmowania się tym, co lubi najbardziej, co ją pasjonuje, pozwala wyżyć się....

Teoria A Maslova - (1943) należy do najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych. Na pytania, co motywuje człowieka do działania odpowiada: niezaspokojone potrzeby tworzące hierarchię od...

Teorie wzmocnienia - Wiążące się z osobą B.F. Skinnera i innych, często noszą także nazwę modyfikacji zachowań. Teorie te nie korzystają z koncepcji...

Teorie procesu - Teorie procesu określają, w jaki sposób i przez jakie cele poszczególne osoby są motywowane. Według tego poglądu, potrzeby są jedynie...

Model stosunków współdziałania - Elton Mayo i inni badacze stosunków współdziałania stwierdzili, że ważne są też towarzyskie kontakty pracowników w trakcie pracy i że...

Teorie treści - Teorie treści wiążą się z takimi nazwiskami, jak Maslow, McGregor, Herzberg, Atkinson i McClelland. Niektóre z nich są znane kierownikom,...

Tradycyjny model motywacji - Tradycyjny model motywacji wiąże się z Taylorem i szkołą naukowej organizacji. Szkoła ta utrzymywała, że ważnym elementem pracy kierownika jest...

Znaczenie motywacji - Zrozumienie motywacji — tego, co wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje zachowania ludzi — zawsze było ważne dla kierowników, ponieważ pracują oni...

Zarządzanie konfliktem - W teorii organizacji i zarządzania istnieje termin zarządzanie konfliktem stanowiący poparcie dla stanowiska, że konfliktem można a nawet trzeba kierować....

Strona 6 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>RSS - Mapa