Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie strategiczne

Trzy sposoby opracowania strategii - wg Mintzberg'a: 1. Sposób przedsiębiorczy - silny przywódca podejmuje odważne, ryzykowne decyzje kierując się często intuicją i doświadczeniem. 2. Sposób dostosowawczy -...

Cechy strategii - wg Robert'a Hayes'a i Steven'a Wheelwright'a: 1. Odległy horyzont czasowy. 2. Znaczne efekty realizacji strategii. 3. Skupienie wysiłków na wybranych działaniach. 4. Układ wielu...

Strategia - To: • ogólny program definiowania i realizacji celów organizacji oraz pełnienia jej misji • układ reakcji organizacji na otoczenie w czasie.

Ocena słabych i silnych stron konkurencji - W tym celu należy na bieżąco gromadzić kluczowych informacji o sprzedaży, udziale w rynku, rentowności sprzedaży, stopy zwrotu z kapitału,...

Metody portfelowe - Przedstawiają zazwyczaj w sposób graficzny w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych i nie kontrolowanych...

Zasady budowania strategii - To: - strategia formułuje najważniejsze, długookresowe cele przedsiębiorstwa, w tym określa jego misję (określa powód istnienia przedsiębiorstwa, jego służebna rolę w...

Business process reengineering - (BPR) - jako metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów w przedsiębiorstwie w celu optymalizowania trzech podstawowych wyznaczników efektywności: jakości, kosztów i...

Planowanie w przedsiębiorstwie - Na szczeblu ogólnym plany obejmują: • Plany strategiczne: to plany opracowywane dla realizacji celów strategicznych, to ogólny plan zawierający decyzje dotyczące alokacji...

Cele benchmarkingu - To: - zidentyfikowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa w wyniku konfrontacji - analiza ta dostarcza wskazówek co należy zmienić, ale też...

Benchmarking - Jest to metoda polegająca na wyborze wzorcowego konkurenta, porównywania z nim własnej organizacji i dostosowania jego podejścia do warunków działania...

Misja przedsiębiorstwa - Jest to filozofia firmy, deklaracja jej głównych kierunków działań, uzasadnienie racji istnienia i rozwoju przedsiębiorstwa. Misja powinna określać, dlaczego klienci...

Mikrootoczenie - Stanowią czynniki związane bezpośrednio lub pośrednio z daną organizacją. W jego skład wchodzą więc dostawcy, pośrednicy, nabywcy, konkurenci. Zależności między...

Strona 9 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>RSS - Mapa