Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie strategiczne

Fuzja - Oznacza takie połączenie firm, w wyniku którego następuje pełna absorpcja jednej firmy przez drugą, następuje przejęcie zarówno aktywów, jak i...

Zarządzanie innowacyjne - Ma na celu stworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu możliwości pracowników w generowaniu, a następnie rozwijaniu innowacji produktowych, technologicznych, ekologicznych, organizacyjnych, w...

Strategia konkurencji Portera - Idea strategii konkurencyjnej M. Portera polega na wypracowaniu takiej pozycji firmy, aby w możliwie najpełniej wykorzystać przewagę, jaką posiada do...

5 sił Portera - M. Porter wyróżnia pięć sił konkurencji: 1. wejście na dany rynek 2. groźba pojawienia się substytucyjnego produktu 3. wzrost siły przetargowej...

Alians strategiczny - Forma okresowego porozumienia firm w celu zrealizowania określonego zadania (projektu). Firmy tworzące alians strategiczny nie są powiązane kapitałowo, po zrealizowaniu...

Przedsiębiorstwo - To podmiot gospodarczy tj podmiot dopuszczony przez przepisy prawa do prowadzenia działalności gospodarczej (wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej) prowadzonej w celach...

Zarządzanie strategiczne - Stanowi strumień decyzji i działań prowadzących do rozwoju efektywnych strategii, aby zapewnić osiągnięcie celów korporacji. Proces strategicznego zarządzania jest sposobem...

Geneza i rozwój zarządzania strategicznego - Wyróżniamy: 1.Otoczenie spokojne-przypadkowe: otoczenie określane jest mianem spokojnego, przypadkowego. (1800-1880). Niższe tempo postępu technicznego. Produkcja w małych...

Program restrukturyzcji - Jest to odmiana biznes planu, wskazuje niezbędna przedsięwzięcia hrmonogram wdrożenia, efekty jakich należy sięspodiewać.

Reengineering - To przeprojektowanie, wyodrębnienie pewnych procesów w przedsiębiorstwie i na nowo projektowanie.

Restrukturyzacja rozwojowa - To: 1. Otwieranie nowych biznesów. 2. Odnowa asortymentów produkcji. 3. Nowe kontakty handlowe. 4. Zdobycie nowych rynków zbytu. 5. Postęp techniczny i technologiczny. 6. Postęp organizacyjny. 7....

Restrukturyzacja naprawcza - Może starać się wykorzystać cały potencjał przedsiębiorstwa, występują dwie opcje: 1.Wramach istniejącego potencjału, gdy chcemy wykorzystać cały potencjał. Typowe przedsięwzięcia: - usprawnienie...

Strona 7 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>RSS - Mapa