Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie strategiczne

Korporacje transnarodowe - Stanowią jedną z głównych sił napędzających procesy globalizacji i ich działania prowadzą do globalizacji rynków towarowych i usług, powstania globalnych...

Znaczenie lean management - Lean management należy do rodziny nowych koncepcji zarządzania. W wolnym tłumaczeniu koncepcja lean management daje się zinterpretować jako wysmuklenie, wyszczuplenie, odchudzenie...

Strategiczna jednostka biznesu - Cechy SJB: - pojedynczy biznes lub zbiór powiązanych biznesów, które mogą być planowane odmiennie w stosunku do reszty przedsiębiorstwa; - jednostka mająca...

Przedsiębiorczość jako czynnik sprawczy przedsiębiorstw - Przedsiębiorczość nie jest terminem jednoznacznym. Jest bliskoznaczna względem przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa. Traktuje się przedsiębiorczość jako funkcję zarządu polegającą na podejmowaniu decyzji...

Proces zarządzania - Przez proces zarządzania rozumie się ciąg, łańcuch, pasmo zmian zachodzących w bezpośrednio następujących po sobie lub zachodzących na siebie chwilach...

Rozpiętość kierowania a szczeble zarządzania - Decyduje o liczbie szczebli w strukturze, a więc decyduje o długości linii komunikacyjnej. W teorii struktur jest sformułowana teza, że...

Wdrażanie lean management - Podstawowe fazy i etapy wdrażania lean management: Faza I. Poznanie metody. Faza II. Ocena stanu istniejącego. - Etap 1: Identyfikacja przedmiotu badań. - Etap...

Decentralizacja zarządzania - Polega na podziale uprawnień decyzyjnych między różne szczeble zarządzania i części organizacji. Rodzajem decentralizacji jest delegowanie uprawnień, sprowadzające się do...

Cechy lean management - To: - praca zespołowa i stosowanie rotacji w pracy; - maksymalizacja korzyści klienta (bliskość do rynku, wysoki stopień innowacyjności); - uznanie pracowników za...

Koncepcja lean management - Lean management należy do rodziny nowych koncepcji zarządzania. W wolnym tłumaczeniu koncepcja lean management daje się zinterpretować jako wysmuklanie, wyszczuplanie,...

Globalizacja przedsiębiorstw - Głównym przejawem globalizacji jest "uniwersalizacja" systemu gospodarki wolnorynkowej. Likwidacja barier politycznych i prawnych sprawia, że "wolny rynek" rozszerza swój zasięg:...

Przejęcia - Można je odnieść do takich działań, w wyniku których następuje utrata kontroli nad firmą przez jedną grupę osób na rzecz...

Strona 6 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>RSS - Mapa