Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie strategiczne

Cele metod portfelowych - To: 1. Określenie stopnia zrównoważenia rozwoju firmy 2. Wskazanie właściwej strategii dla poszczególnych jednostek biznesu 3. Racjonalizowanie ryzyka 4. Właściwa alokacja zasobów

Zmienne w metodach portfelowych - To: 1. Macierz BCG: - względny udział w rynku; - tempo wzrostu sprzedaży. 2. Macierz GE / McKinsey’a: - pozycja konkurencyjna; - atrakcyjność przemysłu / rynku. 3....

SJB - Strategiczna jednostka biznesu - SJB tworzy się w procesie planowania strategicznego. SJB muszą być określone precyzyjnie, aby firma mogła nimi strategicznie zarządzać. SJB powinny...

Różnice między planowaniem strategicznym a operacyjnym - Wyróżniamy np.: 1. Zakres działań: działania długo i krótko okresowe 2. Poziom ogólności - planowanie operacyjne jest bardziej szczegółowe, a strategiczne bardziej...

Zarządzanie operacyjne - Zorientowane jest na realizację i kontrolę podejmowanych działań oraz czynności w przedsiębiorstwie. Zadaniem zarządzania operacyjnego jest odpowiednie zabezpieczenie bieżących zdolności...

Zarządzanie zintegrowane - Całościowa koncepcja, obejmująca sprzężone procesy zarządzania na wszystkich szczeblach jego struktury, tj. na szczeblu zarządzania operacyjnego, strategicznego i normatywnego. Zarządzanie...

Metody portfelowe - analiza portfolio - Stanowią zbiór narzędzi umożliwiających dokonanie oceny różnych form działania oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Wspólne cechy metod portfelowych: - kompleksowość ujęcia, -...

Misja w przedsiębiorstwie - Wyraża rolę jaką przedsiębiorstwo chce spełniać na rzecz otoczenia, w którym działa. Przy formułowaniu misji przedsiębiorstwa należy odpowiedzieć na poniższe pytania: 1....

Strategia wg Gilberta - To strategia wyprzedzania - przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia przywództwa w zakresie kosztów lub w zakresie jakości; niskie koszty - wysoka...

Etapy budowania struktury organizacji - To: 1. Określenie celów firmy. 2. Określenie całej pracy jaką należy wykonać dla osiągnięcia celów firmy. 3. podział zadań na czynności możliwe do...

Kryteria SMART - To: Specyfic (konkretne) - wyrażają to, co chce się osiągnąć Measurable (mierzalne) - oparte na liczbach Achievable (osiągalne) - oparte na obiektywnej ocenia...

Bariery planowania - To np.: - ustalenie niewłaściwych celów - nieodpowiedni system wynagradzania - gwałtownie zmieniające się otoczenie - niechęć do ustalania celów - opór przed przewidywalnymi zmianami -...

Strona 4 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>RSS - Mapa