Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie ryzykiem

Strategie obsługi ryzyka - To: 1. Akceptacja. W wielu sytuacjach warto po prostu zaakceptować ryzyko o niewielkiej randze. Jeśli takie ryzyko nastąpi, co jest albo...

Objawy ryzyka - To zespół wydarzeń lub faktów potwierdzających (niekoniecznie bezpośrednio) rzeczywiste zaistnienie danego ryzyka. Dobrze jest wskazać takie objawy, które pozwolą sygnalizować...

Podział ryzyk ze względu na rodzaj przesłanek - Można wyróżnić: • ryzyko właściwe, czyli takie, które można prognozować w oparciu o prawo wielkich liczb, czyli dotyczące zjawisk niepewnych, ale...

Pojęcie ryzyka w zarządzaniu - Zarządzanie związane jest nierozłącznie z podejmowaniem decyzji. Decyzje podejmuje się w różnych warunkach, zależnych między innymi od charakteru dostępnych...

Transfer ryzyka - Ma formę zarobkową, gdyż ubezpieczyciel otrzymuje zań składkę. Umowa ubezpieczenia jest wiec umową opisaną przez dwa elementy: - Składkę P płaconą...

Ryzyko działalności ubezpieczeniowej - Sygnalizowanie zagrożenia upadłością jest szczególnie ważne w działalności ubezpieczeniowej, w której nadzór państwa ukierunkowano na realizację zasady realności ochrony ubezpieczeniowej....

Ryzyko bankructwa - Za ryzyko bankructwa przyjmuje się prawdopodobieństwo niewypłacalności podmiotu gospodarczego przy danych warunkach początkowych. Niewypłacalność jako efekt złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa...

Sposoby pomiaru ryzyka działalności gospodarczej - Najprostszym sposobem pomiaru ryzyka związanego z działalnością gospodarczą jest wyznaczenie wskaźników ekonomiczno – finansowych oraz obliczenie klasycznych statystycznych miar ryzyka: -...

Ryzyko działalności gospodarczej - Jest najważniejszym elementem ryzyka inwestycyjnego. Dla praktyków rynku kapitałowego stanowi jeden z poważniejszych obszarów analizy i oceny kondycji gospodarki. Ryzyko...

Zarządzanie ryzykiem - Zasadniczym celem zarządzania ryzykiem jest z jednej strony poprawa wyników finansowych firmy, a z drugiej zapewnienie takich warunków, aby instytucja...

Czynniki ryzyka - Za główne czynniki ryzyka należy przyjąć niebezpieczeństwo i hazard. Przez niebezpieczeństwo należy rozumieć przyczyny lub źródła straty. Hazard jest natomiast...

Ryzyko prawne - Związane z możliwością poniesienia strat w wyniku prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności wykraczającej poza ramy odpowiednich przepisów prawnych lub regulacji i...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>RSS - Mapa