Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie

Role menedżera - Standardowe czynności tworzące treść pracy menedżerskiej: - formułowanie zadań organizacji, - monitorowanie jej wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia, - inspirowanie lub inicjowanie pożądanych zmian...

Zarządzanie operacyjne - Zorientowane jest na realizację i kontrolę podejmowanych działań oraz czynności w przedsiębiorstwie. Zadaniem zarządzania operacyjnego jest odpowiednie zabezpieczenie bieżących zdolności...

Zarządzanie zintegrowane - Całościowa koncepcja, obejmująca sprzężone procesy zarządzania na wszystkich szczeblach jego struktury, tj. na szczeblu zarządzania operacyjnego, strategicznego i normatywnego. Zarządzanie...

System zarządzania - jest to kreowanie koncepcji działań rynkowych. Wyrazem tej koncepcji jest strategia oraz zabezpieczenie wielu różnych (ale odpowiednio) dopasowanych instrumentów realizacji...

Koncepcja zarządzania - W przedsiębiorstwach krajów wysoko rozwiniętych stosuje się logistykę na coraz większą skalę i traktuje się ją jako nową zintegrowaną funkcję...

Kontroling - To kierowanie, sterowanie, nadzorowanie. Podstawowa technika nowoczesnego zarządzania w przedsiębiorstwie, polegająca na koordynowaniu procesów planowania, decyzji oraz na zasilaniu tych...

Planowanie strategiczne w marketingu - element zarządzania, podsystem zarządzania polegający na tworzeniu i utrzymywaniu optymalnych relacji między celami przedsiębiorstwa, jego zasobami, a zmieniającymi się możliwościami...

Zalety i wady struktury dywizjonalnej - Zalety struktury dywizjonalnej: - umożliwia ocenę pozycji przedsiębiorstwa na rynku, - stwarza możliwości reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu, - umożliwia kierownictwu naczelnemu...

Struktura dywizyjna - Każdy dział (division): - jest wyodrębnioną jednostką strategiczną, - odpowiada za wydzielony segment rynku, - tworzy własną infrastrukturę, - grupuje zasoby odpowiadające specyficznym...

Wady struktury funkcjonalnej - To: - dążenie do wąskiej specjalizacji poszczególnych komórek i osób, - utrudniona percepcja własnego wkładu w osiągnięcie celów całej organizacji, - tendencja do...

Zalety struktury funkcjonalnej - To: - bobra w stabilnym otoczeniu, w którym doświadczenie stanowi jedno z głównych źródeł konkurencyjności, - ograniczone zdolności adaptacyjne do zachodzących zmian,...

Wyznaczniki rozpiętości kierowania - To: - wykształcenie, - kompetencje przełożonych i podwładnych, - fizyczne rozproszenia podwładnych, - czynności kierownicze niż nadzór, - zakres pożądanych interakcji, - zakres standardowych procedur, - podobieństwo...

Strona 9 z 23
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>RSS - Mapa