Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie

14 zasad zarządzania wg Fayola - 14 ZASAD ZARZĄDZANIA wg K. Fayola: 1. PODZIAŁ PRACY: - im bardziej ludzie specjalizują się, tym sprawniej mogą wykorzystać swoją pracę 2. AUTORYTET:...

Pojęcie technologii - Utożsamiana jest z wiedzą na temat możliwości wykorzystywania zasobów w procesie produkcyjnym, związanym z wytwarzaniem produktów (dóbr i usług), które...

Kapitał naturalny - Utożsamianego z ziemią, tworzą go zasoby naturalne, czyli ziemia i wszystko to, co na jej powierzchni i we wnętrzu znajduje...

Kapitał ludzki - Nazywany często pracą, tworzą go psychofizyczne predyspozycje ludzi celem podejmowania określonych, racjonalnych działań. Stanowią go ludzie umiejący prowadzić samochód, posługiwać...

Prawo nasycalności potrzeb Gossena - Wyznacznikiem skali potrzeb jest poziom cywilizacji społeczeństwa. Im jest on wyższy, tym zakres ich jest większy. Natomiast kolejność ich zaspokajania...

Klasyfikacja potrzeb według Maslowa - Najpowszechniej przyjmowaną klasyfikację ludzkich potrzeb, opracował psycholog amerykański Abraham H. Maslow. Podzielił je na: - potrzeby fizjologiczne (pragnienie, zaspokojenie głodu, snu,...

Cechy zarządzania operacyjnego - To: 1. Wyczerpywanie istniejącego potencjału sukcesu 2. Krótkookresowe koncepcje sprawnościowe 3. Nieelastyczność, skłonności do biurokratyzmu 4. Duża znajomość szczegółów 5. Egoizm resortowy 6. Stopniowe zmiany

Istota zarządzania - Zarządzanie est takim rodzajem kierowania, w którym tytuł do wywierania wpływu na hierarchię i systemy wartości, interesy i dążenia oraz...

Organizacja Non profit - Non-profit oznacza po prostu brak zysku. Tak więc, organizacje non-profit to organizacje mające inne cele niż osiąganie zysku. Ale nie...

Cechy dobrego planu - To plan: - celowy, czyli dopasowany do celu; - wykonalny, a wiec możliwy do zrealizowania; - niesprzeczny, tzn. że każda czynność wcześniejsza umożliwia...

Cechy organizacji - To m.in.: - jest to grupa ludzi (co najmniej 2 osoby), którzy maja wspólny cel i dążą do niego - istnieje...

Zasady zarządzania według Fayola - To: 1. Podział pracy 2. Autorytet 3. Dyscyplina 4. Jedność rozkazodawstwa 5. Jednlolistośćkierownictwa 6. Podporządkowanie interesu osobistego interesom ogółu 7. Wynagrodzenie 8. Centralizacja 9. Hierarchia 10. Ład 11. Odpowiednie traktowanie personelu 12....

Strona 8 z 23
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>RSS - Mapa