Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Zarządzanie

Teoria X oraz Y - Teoria X - przeciętna istota ludzka z natury nie lubi pracować i będzie unikać pracy, gdy tylko będzie to możliwe;...

Pojęcie zarządzania - Zarządzanie to zestaw działań obejmujące planowanie podejmowanie decyzji, organizowanie przewodzenie tj. kierowanie ludźmi, kontrolowanie zapotrzebowania na zasoby rzeczowe, finansowe, kadrowe...

Zasady oceniania pracowników - Metodologia działań zmierzających do opracowania podsystemu ocen jest pochodną przyjęcia zasad oceniania: 1. Kompleksowość - oceny przeprowadzone są we wszystkich sferach...

Cele systemu ocen pracowników - System ocen w swoim założeniu powinien realizować kilka celów: • dostarczenie informacji na temat poziomu Kadry kierowniczej i pracowniczej zatrudnionej w...

Funkcje oceny pracowaników - Ocena pracowników spełnia dwie funkcje: - ewaluacyjną - ocenia się dotychczasowy i obecny poziom pracy, jej jakość, wywiązywanie się z...

Fazy procesów innowacyjnych - Z punktu widzenia gospodarki proces innowacyjny będzie obejmował trzy fazy: 1. badania podstawowe 2. nadania stosowane 3. badania rozwojowe Badania podstawowe - działalność zmierzająca...

Formy transferu innowacji z zagranicy - To: - import/ eksport - wymiana dokumentacji technicznej nie objętej licencjami - świadczenie usług na rzecz podmiotów zagranicznych - wspólne przedsięwzięcia instytucji naukowych uczelni...

Właściwości użytkowe - użyteczność - Postrzegane przez użytkownika własności danego produktu zaspakajające jego potrzeby w danym zakresie. Wyróżniamy użyteczność podstawową oraz dodatkową - użyteczność podstawowa produktu...

Rodzaje innowacji - Dzielimy: Zależnie od dziedziny działalności, której dotyczą: 1. funkcyjne - zaspokajają nowe potrzeby 2. przedmiotowe - polegają na wprowadzaniu nowych przedmiotów w miejsce...

Sposoby transferu technologii - To: - zamówienia na realizację prac badawczo- rozwojowych zlecone przez instytucje rządowe lub wielkie firmy - inwestycje bezpośrednie (zakup przedsiębiorstwa) - zakup maszyn,...

Cechy innowacji - Innowacja: 1. tylko w wyjątkowych sytuacjach zależy od technologicznego know-how 2. jest interakcyjna i multidyscyplinarna 3. jest zlokalizowana (odbywa się w określonej sieci...

Innowacje wg Schumpetera - Joseph Schumpeter (twórca nowoczesnej ekonomii) mówiąc o innowacji myślał o: 1. wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów lub doskonalenie już istniejących 2. udoskonalenie...

Strona 3 z 23
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa