Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Ubezpieczenia

Ryzyko transakcyjne - Dotyczy wszelkich zdarzeń powodujących nie wywiązanie się partnera umowy z zobowiązań podjętych w zawartym porozumieniu.

Ryzyko - Występuje wtedy, gdy podejmujący decyzję nie może przewidzieć z całkowitą pewnością przyszłych zdarzeń, zna natomiast nie tylko różne efekty podjętej...

Podejścia w zarządzaniu ryzykiem - To: I. aktywne (wyprzedzające), polegające na wczesnej identyfikacji zagrożeń oraz podjęciu działań dla ich uniknięcia i ograniczenia skutków, II. reaktywne...

Identyfikacja ryzyka - Polega na określeniu możliwych zagrożeń - zdarzeń, które mogą (choć nie muszą) wystąpić jako przeszkody w realizacji celów projektu. Potencjalnie...

Korzyści z istnienia funduszy emerytalych - Wraz z reformą emerytalną powstały w Polsce Powszechne Towarzystwa Emerytalne, których zadaniem jest zarządzanie majątkiem Otwartych Funduszy Emerytalnych, do których...

Rola funduszy inwestycyjnych w gospodarce - Fundusze inwestycyjne odgrywają bardzo ważna rolę w gospodarce, pomagają one przesłać oszczędności ludności na rynek kapitałowy gdzie środki te są...

Dochody funduszy inwestycyjnych - Dochodem towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest: - opłata za przystąpienie do funduszy - procent obliczany od wartości jednostki uczestnictwa, - opłata za umorzenie...

Korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne - To m.in.: - profesjonalne zarządzanie środkami - fundusz jest zarządzany przez specjalistów, których wynagrodzenie zależy w dużej mierze od osiąganych efektów,...

Jednostka uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym - Jest ona tytułem współwłasności w majątku funduszu. Jej wartość może się zmieniać w zależności od skuteczności inwestycji funduszu, wyraża ona...

Rodzaje funduszy inwestycyjnych - Podziały: 1. ze względu na rodzaj inwestycji: - papierów wartościowych: w tym akcji, obligacji, mieszane (inwestujące zarówno w akcje jak i obligacje), -...

Fundusze inwestycyjne - To majątek tworzony z wpłat inwestorów zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Jest to podmiot gospodarczy, który zarządza posiadanymi środkami finansowymi....

Ubezpieczenia morskie - Obejmują dwa elementy odpowiedzialności: a) ubezpieczenia statku (casco) – obowiązują warunki angielskie, gdzie istnieją klauzule instytutowne (obowiązują one na całym...

Strona 7 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>RSS - Mapa