Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Ubezpieczenia

Funkcje ubezpieczeń - To funkcja: - społeczna, - ekonomiczna, - ochrony (kompensacyjna), - prewencyjna, - kontrolna, - redystrybucyjna, - stymulacyjna, - lokacyjno-kredytowa, - oszczędnościowa.

Regres - To roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń wobec sprawcy szkody. Występuje w ubezpieczeniach majątkowych (nie występuje w OC). Zakład ubezpieczeń ściąga roszczenie...

Franszyza integralna - Zakład ubezpieczeń nie pokrywa szkód nie przekraczających pewnej kwoty lub procentu sumy ubezpieczenia, ale w przypadku wystąpienia szkody o wartości...

Franszyza redukcyjna - To każdorazowe pomniejszenie odszkodowania o określoną kwotę lub o procent sumy ubezpieczenia. Cel - ma ona wyeliminować pokrywanie strat, które...

Odszkodowanie - To przekazanie strumienia na pokrycie strat; świadczenie – dotyczy ryzyk osobowych, ubezpieczenia na życie, osobowe. Odszkodowanie (majątkowe) może być pomniejszone o...

Składka ubezpieczeniowa - Cena usługi ubezpieczeniowej, zależy od sumy ubezpieczenia; jest podawana przeciętnie dla danego ryzyka. Jej wysokość zależy od wypadkowości, posiadanego doświadczenia,...

Suma ubezpieczenia - To górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu danego ryzyka. W przypadku ubezpieczeń majątkowych odpowiada wartości ubezpieczeniowej przedmiotu ubezpieczenia.

Podział ubezpieczeń gospodarczych - Wyróżniamy ubezpieczenia: 1. indywidualne, 2. grupowe (np. szkoła, zakład pracy), 3. zbiorowe – polisa na wiele ryzyk dla jednego podmiotu.

Działalność ubezpieczeniowa - Polega na wykonywaniu czynności związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń przyszłych, niepewnych których nastąpienie...

Usługa ubezpieczeniowa - Polega na sprzedaży ochrony ubezpieczeniowej, która oznacza gotowość przejęcia przez zakład ubezpieczeń materialnych i niematerialnych skutków realizacji ryzyka, będącego przedmiotem...

Ryzyko towarowe - Polega na niebezpieczeństwie utraty lub uszkodzenia towaru, zmiany jego ilości, jakości i kondycji handlowej, zaś obszary jego występowania związane są...

Ryzyko rynkowe - Obejmuje niebezpieczeństwo zmian wartości instrumentów rynkowych takich, jak kurs walutowy, stopa procentowa, ceny surowców, materiałów do produkcji oraz zmiany wywołane...

Strona 6 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>RSS - Mapa