Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Ubezpieczenia

Funkcje ubezpieczeń gospodarczych - Mnożenie funkcji ubezpieczeń nie powinno wywoływać większych wątpliwości, jeśli przy pomocy kolejnej funkcji uwypukla się w sposób wyraźny i jednoznaczny...

Ubezpieczenia lądowe - Są to wszystkie ubezpieczenia poza grupą ubezpieczeń morskich, także ubezpieczenia lotnicze i w żegludze śródlądowej. Ubezpieczenia gospodarcze, które są przedmiotem...

Ubezpieczenia dobrowolne - To wszystkie pozostałe (poza obowiązkowymi) ubezpieczenia, co do których istnieje pełna swoboda woli ubezpieczającego i nikt nie może nakazać zawarcia...

Ubezpieczenia obowiązkowe - Są to ubezpieczenia, których zawarcie jest narzucone ustawowo. Obecnie zalicza się do obowiązkowych następujące ubezpieczenia: • odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych...

Ubezpieczenia na życie - Jest to dział I ubezpieczeń . Obejmuje następujące grupy ubezpieczeń: • ubezpieczenia na życie, • ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci, • ubezpieczenia na...

Ubezpieczenia osobowe - Dotyczą życia osoby fizycznej, uszkodzenia ciała, dożycia oznaczonego wieku, skutków nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczonym w tym zakresie może być tylko osoba...

Ubezpieczenia majątkowe - Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być tylko mienie, przez które należy rozumieć własność i ogół praw majątkowych bądź też mogącą powstać...

Ubezpieczenia gospodarcze - Funkcjonują w sferze procesów gospodarczych i mimo iż spełniają rolę społeczną są celowo powołaną instytucją, wyodrębnioną organizacyjnie i prawnie, do...

Funkcje finansowe ubezpieczeń gospodarczych - Polegają generalnie na gromadzeniu środków w postaci funduszy i rezerw. Do funkcji finansowych zaliczamy: • funkcję redystrybucyjną, • fiskalną, • lokacyjną,...

Klasyfikacja ubezpieczeń - Ubezpieczenia można klasyfikować w zależności od przyjętego kryterium na: • ubezpieczenia społeczne i gospodarcze (kryterium sfery działania), • ubezpieczenia majątkowe i osobowe...

Rozwój ubezpieczeń w Polsce - Pierwsze przejawy realizacji idei ubezpieczeniowej spotykamy dość późno, bo dopiero w XV i XVI w. W następnych okresach burzliwe dzieje...

Znaczenie pojęcia ubezpieczenie - Pojęcie ubezpieczenie jest wieloznaczne i używane w różnych kontekstach: • w znaczeniu organizacyjnym, jako urządzenie gospodarcze powołane do przyjmowania ryzyka za...

Strona 5 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>RSS - Mapa