Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Ubezpieczenia

Ubezpieczyciel - Jest to podmiot zobowiązujący się za opłaty do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej innemu podmiotowi (osobie lub instytucji).

Agenci - Strona podażowa, stała umowa agencyjna, reprezentuje interesy strony podażowej, czyli ubezpieczycieli. Reprezentanci ubezpieczycieli działają w imieniu i na rachunek...

Brokerzy - Strona popytowa, podejmują swoje działania w konkretnej sytuacji, doraźna działalność, tylko na zlecenie; działają dla zleceniodawców, podmiotów poszukujących ochrony ubezpieczeniowe,...

Kompensacyjne metody postępowania z ryzykiem - To: 1. Samoubezpieczenie- polega na tym, że sam podmiot zagrożony jest określonym ryzykiem gromadzi własne środki w postaci rezerw finansowych przeznaczonych...

Cele metod portfelowych - To: 1. Określenie stopnia zrównoważenia rozwoju firmy 2. Wskazanie właściwej strategii dla poszczególnych jednostek biznesu 3. Racjonalizowanie ryzyka 4. Właściwa alokacja zasobów

Auto Casco - Cechy charakterystyczne: - ubezpieczenie majątkowe - rzeczowe - konkretny podmiot od konkretnych przyczyn - każdy ZU ma swoje warunki ubezpieczenia - regulowane ogólnymi warunkami...

Funkcje OC - To: - chroni interesy poszkodowanego i zrównuje poszkodowanego w prawie, - zabezpiecza posiadacza pojazdu przed ewentualnymi roszczeniami osób poszkodowanych.

OC - Odpowiedzialność cywilna – odszkodowanie otrzymuje poszkodowany z polisy sprawcy. - musi być sprawca i poszkodowany, - związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy działaniem...

Polisa - Nie jest to umowa ubezpieczenia, jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy. Polisa zawiera: - dane Zakładu Ubezpieczeń - dane ubezpieczającego - dane ubezpieczonego - określenie...

Cechy Umowy Ubezpieczeniowej - Są następujące: 1. Jest to umowa dwustronna, mamy dwie strony w umowie ubezpieczenia. 2. Jest to umowa wzajemnie zobowiązująca. 3. Jest to umowa...

Zasada ustalania składki ubezpieczeniowej - Wyróżniamy: 1. zasada równowagi składek i świadczeń. Suma zebranej składki powinna być równa sumie wypłaconych odszkodowań i świadczeń. 2. zasada proporcjonalności składek...

Risk management - Zarządzanie ryzykiem jest ustawicznym wypełnieniem określonych, kolejnych procedur towarzyszących procesowi podejmowania decyzji. Procedury te kolejno obejmują: - sformułowanie celów zarządzania ryzykiem - identyfikację...

Strona 4 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>RSS - Mapa