Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Ubezpieczenia

Rodzaje fanszyzy - Wyróżniamy franszyzę: - Bezwarunkowa (potrącalna lub redukcyjna)- ubezpieczony ma udział w każdej szkodzie, która zaistnieje, w określonych granicach - Warunkowa (integralna)- gdy...

Franszyza - Polega na zwolnieniu ubezpieczyciela od odpowiedzialności za straty lub szkody nie przekraczające pewnej uzgodnionej granicy ustalonej procentowo.

Abandon - Jest instrumentem przyspieszającym likwidację szkody; na pisemny wniosek ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca pełną kwotę ubezpieczenia i przejmuje prawa do przedmiotu ubezpieczenia,...

Subrogacja - Instrument prawny, nabycie praw zaspokojonego wierzyciela przez osobę, która zapłaciła dług.

Nota pokrycia - Jest to tymczasowy dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Dokument ten jest wystawiany, gdy: • Pozostają jeszcze do uzgodnienia mniej istotne warunki ubezpieczenia •...

Certyfikat ubezpieczeniowy - Jest to zaświadczenie o ubezpieczeniu dla każdego zgłoszonego przedmiotu ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia generalnego. Dokument ten: • Stwierdza, że ubezpieczający zawarł umowę...

Rodzaje ubezpieczenia generalnego - To: - Polisa odpisowa - w umowie określona jest pewna, większa suma ubezpieczenia, w trakcie realizacji tej umowy od sumy odpisywane...

Umowa ubezpieczenia - Przez umowę ubezpieczenia morskiego ubezpieczyciel zobowiązuje się w zamian za składkę ubezpieczeniową wypłacić odszkodowanie za szkody poniesione w skutek niebezpieczeństw,...

Funkcje reasekuracji - To: - Stabilizuje wyniki finansowe ubezpieczyciela, ponieważ pozwala wyrównywanie gwałtownych wahań w sytuacji ubezpieczyciela, gdy wystąpi ryzyko katastrofalne. - Zwiększa możliwości akceptacyjne...

Formy reasekuracji - To: 1. reasekuracja fakultatywna- umowa negocjacyjna 2. reasekuracja umowna (obligatoryjna) a) kwotowa - ubezpieczyciel odstępuje reasekurantowi stały, uzgodniony udział % w każdym zawartym...

Formy rozpraszania ryzyka - To: 1. samoubezpieczenie - gromadzenie własnych środków finansowych na pokrycie strat 2. ubezpieczenia proste - tzw. Pierwotny podział ryzyka, przekazanie ryzyka na...

Ubezpieczający - Na rzecz osoby trzeciej zawiera umowę ubezpieczeniową, czasem jest ubezpieczonym, gdy zawiera umowę w swoim imieniu.

Strona 3 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>RSS - Mapa