Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Ubezpieczenia

Ogólny podział ryzyka - Wyróżniamy: - ryzyko właściwe- związane z działaniem prawa wielkich liczb i odnoszące się do zjawisk o charakterze katastroficznym, jak pożary, powodzie, -...

Pojęcie ryzyka - Podejmując jakąkolwiek decyzje, zawsze wiąże się ją z ryzykiem. Działanie w warunkach ryzyka jest nie odłącznym atrybutem każdej gospodarki. Obserwując...

Podział ubezpieczeń - W teorii i praktyce spotyka się podział rynku ubezpieczeń na dwie sfery działania, tj. na: a. ubezpieczenia gospodarcze b. ubezpieczenia społeczne (inaczej...

Cena usługi ubezpieczeniowej - O cenie usług ubezpieczeniowych, czyli wysokości składki, decydują między innymi: ogólne prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych okoliczności czy szkody, od których klient...

Ubezpieczony - To osoba, której majątek, życie, zdrowie i zdolność do pracy są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Działalność brokerska w ubezpieczeniach - Założenia: 1. Polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz...

Działalność agencyjna w ubezpieczeniach - Założenia: 1. Zakład ubezpieczeń może korzystać z pośrednictwa ubezpieczeniowego polegającego na wykonywaniu czynności związanych z wykonywaniem czynności faktycznych lub prawnych związanych...

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych - Wyróżniamy: 1. gwarancje kontraktowe - zabezpieczające wykonanie kontraktu, w tym zapłaty wadium, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, usunięcia wad i usterek 2....

Gwarancja ubezpieczeniowa - Jest to zobowiązanie zakładu ubezpieczeń w zamian za składkę do uregulowania należności wobec beneficjenta, kiedy dłużnik (który jest zleceniodawcą w...

Ubezpieczenia finansowe - Obejmują (w węższym znaczeniu): - ubezpieczenia kredytów - wydawanie gwarancji ubezpieczeniowych Ubezpieczenia finansowe obejmują w szerszym znaczeniu: - ubezpieczenia kredytów - wydawanie gwarancji ubezpieczeniowych - ubezpieczanie...

Ubezpieczenia kontraktowe eksportu - Umożliwiają zawiązanie transakcji handlowych w szczególności wówczas gdy eksport odbywa się do krajów o wysokiej niewypłacalności kontrahenta zagranicznego. Możliwość ubezpieczenia...

Powody wprowadzenia franszyzy - To: • Zachęcanie ubezpieczonego do większej dbałości o przedmiot ubezpieczenia • Uwolnić ubezpieczycieli od konieczności wypłacania odszkodowania, gdy wystąpią naturalne szkody przedmiotu...

Strona 2 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>RSS - Mapa