Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Ubezpieczenia

Warunki podejmowania decyzji - To: Stan pewności - to sytuacja w której podejmujący decyzję, zna z rozsądnym zakresem pewność, dostępne warianty wyboru oraz ich...

Broker ubezpieczeniowy - Pod pojęciem brokera należy rozumieć pośrednika, który zawiera lub pośredniczy w zawarciu umowy ubezpieczenia na zlecenie klienta. Działa więc na...

Rynek ubezpieczeniowy - Czyli rynek usług ubezpieczeniowych, jest jednym z wyodrębnionych rynków usług finansowych i obejmuje całokształt powiązań i relacji między jednostkami oferującymi...

Ryzyko w zarządzaniu - Ze względu na rodzaj przesłanek można wyróżnić: • ryzyko właściwe, czyli takie, które można prognozować w oparciu o prawo wielkich liczb,...

Niepewność a ryzyko - Definicje: Niepewność jest nieodłącznym elementem działań i procesów decyzyjnych, chociaż wydaje się ona kategorią stałą, jednolitą, powszechną i nieskomplikowaną to opisanie...

Ryzyko wewnętrzne - Inaczej niesystematyczne obejmuje obszar działania danego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane; za najważniejsze przyczyny tego ryzyka uznaje...

Ryzyko zewnętrzne - Determinowane przez siły zewnętrzne i nie podlegające kontroli podmiotu, który jest w jego zasięgu; ryzyko to jest związane z siłami...

Transfer ryzyka - Ma formę zarobkową, gdyż ubezpieczyciel otrzymuje zań składkę. Umowa ubezpieczenia jest wiec umową opisaną przez dwa elementy: - Składkę P płaconą...

Ryzyko działalności ubezpieczeniowej - Sygnalizowanie zagrożenia upadłością jest szczególnie ważne w działalności ubezpieczeniowej, w której nadzór państwa ukierunkowano na realizację zasady realności ochrony ubezpieczeniowej....

Kryterium ubezpieczeniowe podziału ryzyka - W ramach kryterium ubezpieczeniowego, które związane jest z praktyką ubezpieczeniową, wyróżnia się: - ryzyko osobowe- odnosi się do zagrożenia powodującego uszczerbek...

Ryzyko specyficzne - Inaczej niesystematyczne lub wewnętrzne - obejmuje obszar działania danego podmiotu i może być przez ten podmiot kontrolowane; za najważniejsze przyczyny...

Ryzyko systematyczne - Inaczej zewnętrzne - determinowane przez siły zewnętrzne i nie podlegające kontroli podmiotu, który jest w jego zasięgu; ryzyko to jest...

Strona 1 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>RSS - Mapa