Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Statystyka

Mediana - (wartość środkowa) - Kwartyl 1 – Q1 to taka wartość badanej cechy, która dzieli populację na dwie części w sposób następujący...

Cechy statystyczne - Wyróżniamy cechy: 1. Stałe, Wspólne wszystkim jednostkom statystycznym i z uwagi na to nie są przedmiotem badania a tylko odpowiedniego grupowania zbiorowości...

Indeks - Indeksem (wskaźnikiem dynamiki) nazywamy stosunek poziomu zjawiska w okresie (momencie) badanym do poziomu zjawiska w okresie (momencie) bazowym. Indeksy w...

Rozstęp - (R), czyli tzw. empiryczny obszar zmienności, jest różnicą między największą i najmniejszą wartością cechy w badanej zbiorowości. Jest to miara...

Rozkład empiryczny badanej cechy - Nazywamy przyporządkowanie kolejnym wartościom cechy, odpowiadającym im liczebnościom. Szereg rozdzielczy dla cechy ilościowej to właśnie tabelaryczna forma przedstawienia rozkładu empirycznego...

Dominanta (moda) - to wartość cech, które występują najczęściej (jest typowa): - szereg szczegółowy - wartość występująca najczęściej - szereg rozdzielczy dla cechy skokowej -...

Korelacja pozorna - Przekonanie, że dwie zmienne są skorelowane, podczas gdy w rzeczywistości tak nie jest; wynika ono ze schematu, zgodnie z którym...

Szacowanie współzmienności - Ocenianie stopnia, w jakim dwie zmienne są skorelowane, to znaczy przewidywanie jednej zmiennej (np. tego, jak przyjacielska jest dana osoba)...

Wnioskowanie z próby niereprezentatywnej - Dokonywanie uogólnień na podstawie prób informacji, o których wiadomo, że są tendencyjne bądź nietypowe.

Próba - To część populacji badanej, na której dokonywane jest badanie, jej dobór powinien zapewnić określoną dokładność i stopień pewności (reprezentatywność) na...

Populacja - To skończona zbiorowość o której badacz chce uzyskać określone informacje.

Strona 4 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>RSS - Mapa