Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Statystyka

Model stosunków współdziałania - behawioralny - Założenia: Pracownik chce być doceniony, cieszyć się uznaniem w oczach przełożonych. Chce być uznany za indywidualną jednostkę. Potrzeby te są...

Metody probabilistyczno-statystyczne - Metody probabilistczno-statystyczne stosowane do oceny ryzyka w inwestowaniu związane są z rachunkiem prawdopodobieństwa, ustalaniem oczekiwanych wartości i z metodami statystycznymi....

Indeks cen Paaschego - Otrzymujemy go, gdy założymy, że w porównywalnych okresach ceny jednostkowe towarów nie zmieniały się i były takie jak w okresie...

Indeks cen Laspeyresa - Indeks ten otrzymujemy jeżeli przyjmiemy, że w porównywalnych okresach ceny jednostkowe towarów nie zmieniały się i były takie jak w...

Indeks dynamiki - Przez indeksy dynamiki rozumiemy mierniki określające stosunek wielkości badanego zjawiska w dwóch okresach. Indeksy, które dotyczą zjawisk jednorodnych opisywanych jednym...

Równanie linii regresji - Po stwierdzeniu, że między cechami istnieje korelacja liniowa możemy znaleźć równanie linii regresji. Równanie linii regresji – linie regresji określa się...

Miary ścisłości związku między cechami - To: - Współczynnik zbieżności Czuprowa stosujemy go wyłącznie do tablicy korelacyjnej dla dowolnych cech (mierzalnych i niemierzalnych) - Współczynnik korelacji Rang Spearmana...

Miary zmienności - Dzielą się na: 1. Klasyczne: - Odchylenie przeciętne - Odchylenie standardowe - Współczynniki zmienności 2. Pozycyjne: - Rozstęp szeregu - Odchylenie kwartylowe (ćwiartkowe) - Współczynniki zmienności Miary zmienności...

Etapy badania statystyczneg - To: 1. Projektowanie – sprecyzować cel badania, określić zbiorowość statystyczną i oszacować jej liczebność, określić charakter badania (pełne, częściowe), uściślić badane...

Cecha statystyczna - Własność jednostek statystycznych podlegające badaniom. Jednocześnie cecha statystyczna jest kryterium podziału całej zbiorowości statystycznej, czyli wszystkich jednostek na mniejsze części....

Jednostka statystyczna - Element zbiorowości statystycznej, posiada ona cechy wspólne lub przynajmniej jedną cechę wspólną z innymi jednostkami oraz różnice w stosunku do...

Populacja statystyczna - (zbiorowość statystyczna) – zbiór osób, przedmiotów, zjawisk podobnych do siebie, ale nie identycznych, poddanych badaniom statystycznym. Każdy element populacji statystycznej...

Strona 2 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>RSS - Mapa