Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Statystyka

Hipoteza statystyczna - To każde przyspieszenie dotyczące wielkości parametru rozkładu zmiennej losowej w populacji generalnej lub próbnej, albo też postaci tego rozkładu, uzyskane...

Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych - Stanowi drugi, obok estymacji, podstawowy rodzaj wnioskowania statystycznego. Hipoteza statystyczna to każde przyspieszenie dotyczące wielkości parametru rozkładu zmiennej losowej w populacji...

Estymacja przedziałowa parametrów - Metoda estymacji przedziałowej to dokonanie szacunku parametru, w postaci takiego przedziału (zwanego przedziałem ufności), który z dużym prawdopodobieństwem obejmuje prawdziwą...

Rozkład chi – kwadrat - Rozkładem chi – kwadrat o n stopniach swobody nazywamy rozkład zmiennej losowej, która jest sumą n niezależnych zmiennych losowych o...

Rozkład normalny Gaussa - Uznawany za najważniejszy rozkład w teorii prawdopodobieństwa. Znaczenie rozkładu normalnego wynika z następujących faktów: - Rozkład normalny jest modelem dla losowych błędów...

Dystrybuanta zmiennej losowej - Dystrybuantą zmiennej losowej X nazywamy funkcję oznaczaną przez F(x) określoną: F(x)=P(X
Rozkład zmiennej losowej - Niech X jest zmienną losową dyskretną, która może przyjmować wartości x1, x2, ... odpowiednio z prawdopodobieństwem p1, p2, ... Każdej...

Zmienna losowa - Określenie intuicyjno-poglądowe: Wielkość, która w wyniku doświadczenia przyjmuje określoną wartość dopiero po zrealizowaniu doświadczenia, a nie dająca się przewidzieć przed jego...

Szereg pozycyjny - Empiryczny rozkład cechy stanowi podstawę dla wszystkich analiz badanej cechy. Jeżeli próba dotycząca jednej cechy mierzalnej nie jest zbyt liczna,...

Wnioskowanie statystyczne - Podstawowym zagadnieniem pojawiającym się w badaniu częściowym jest możliwość uogólniania uzyskanych na podstawie próby wyników, na całą populację oraz oszacowanie...

Populacja generalna - Badanie statystyczne dotyczy zawsze pewnej liczby zbiorów, której elementami są obiekty materialne lub zjawiska. W statystyce matematycznej badaną zbiorowość statystyczną...

Model współczesny zasobów ludzkich Maslowa - Założenia: Praca z natury jest nieprzyjemna. Pracownicy z reguły dają z siebie w procesie pracy mniej niż mogliby dać bądź...

Strona 1 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>RSS - Mapa