Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Socjologia

Metody badań socjologicznych - W badaniach empirycznych socjologowie posługują się różnymi metodami i technikami zbierania informacji. Do najczęściej stosowanych metod badań socjologicznych należą: sondaże,...

Przywództwo - Jest oddziaływaniem na zachowania innych; to rodzaj społecznego wpływu, który pojawia się wówczas, gdy jedna osoba (przywódca) jest zdolna do...

Natura ludzka - Stanowi zespół zdolności i sił motorycznych działających w organizmie, które umożliwiają człowiekowi zaspokajanie potrzeb, aktywne przystosowanie się do środowiska i...

Osobowość społeczna - Zespół trwałych cech jednostki, wpływających na jej postępowanie, wyrastających na podbudowie cech biologicznych i psychicznych, a pochodzących z wpływu kultury...

Konflikt - Proces, w którym jednostka lub grupa dążąc do osiągnięcia celu eliminuje, podporządkowuje lub niszczy innych, którzy zdążają do celów podobnych...

Socjologia szczegółowa - Zajmuje się systematycznym opisem poszczególnych dziedzin i wyjaśnianiem zachodzących w nich zjawisk. Każda socjologia szczegółowa ma wielorakie powiązania z socjologią ogólną....

Socjologia ogólna - Tworzy teorie obejmujące zespoły zjawisk (ich ogół) występujące w społeczeństwach (całych), które służą wyjaśnieniu zjawisk i procesów podstawowych (ważnych dla...

Socjologia - Nauka o zbiorowościach ludzkich, której przedmiotem badania są: 1. zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, 2. struktury...

Społeczeństwo - To historycznie ukształtowana zbiorowość, jej instytucie wzajemnie zależne od siebie, zintegrowane, posiadające określone wspólne, obiektywne warunki bytu i wspólny...

Kierunki socjologiczne - i ich przedstawiciele w XIX i XX w. H. Spencer (1820-1903) Jako pierwszy napisał podręcznik socjologii. Stworzył kierunek który...

Prekursorzy socjologii jako nauki - to m.in.: G.B. Vico (1668-1 744) W 1726 napisał „Nauka nowa", w której zawarł własną koncepcję rozwoju społecznego opartą na badaniach historyczno...

Platon - (427-347 p.n.e.), istotne było dla niego relacja między jednostką a cała zbiorowością, całym społeczeństwem. Autor dzieła „Państwo"....

Strona 2 z 3
<<<  -  1  2  3  -  >>>RSS - Mapa