Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Mikroekonomia

Własność - Jest to zbiór efektywnie wykorzystywanych uprawnień czy praw własności, jakimi dany właściciel dysponuje w odniesieniu do określonego obiektu własnosci. Składają się...

Niepewność - Możliwość odchyleń- dodatnich lub ujemnych- od zamierzonych w planie efektów przedsięwzięcia. Wyróżniamy niepewność: Losową - powodują przyczyny losowe np. burza, powodzie, awarie...

Gospodarka nierynkowa - Rachunek ekonomiczny ma charakter bezpośredni – wyboru w skali gospodarki dokonuje się w jednostkach fizycznych. Kryterium wyboru to bezpośrednio rozmiary...

Racjonalność - Postępowania polega na tym, że podmiot gospodarczy zbiera i analizuje przy pomocy rozumu wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji.

Optimum w sensie Patero - Sformułowane przez włoskiego ekonomistę Patero warunki optymalnej alokacji zasobów, zapewniające maksymalizacje dobrobytu. Zachodzi ono wtedy, gdy zasoby ekonomiczne i produkcja...

Alokacja zasobów - To rozdział, rozdysponowanie środków pomiędzy różne konkurujące cele. Ponieważ zasoby są ograniczone, natomiast możliwości ich zastosowania są liczne i różnorodne,...

Zasada optymalizacji decyzji w mikroekonomii - To: ZM>KM - rozwój działalności ZM
Analiza kosztów całkowitych i krańcowych - Koszty całkowite jest to suma kosztów poniesiony na wszystkie czynniki wytwórcze wykorzystane do produkcji. Jest to pieniężny wyraz nakładów. Całkowite...

Wybór i jego skutki - Ludzie muszą dokonywać wyboru - co i jak produkować, ponieważ nie wszystkie potrzeby można zaspokoić w danym momencie. Wybór celów...

Gospodrowanie - To zespół planowanych czynności człowieka uwzględniające zasady racjonalnego gospodarowania, który zmierza do złagodzenia deficytu dóbr w stosunku do zapotrzebowania na...

Usługi - Są to wszelkie czynności świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym oraz na rzecz ludności przeznaczona dla...

Efekt dochodowy - Obrazuje wpływ spadku siły nabywczej konsumenta na wielkość zakupów dobra X,Y

Strona 7 z 20
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>RSS - Mapa