Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Mikroekonomia

Mapa obojętności - To system krzywych obojętności, które charakteryzują się innym poziomem zadowolenia konsumenta w porównaniem z krzywą wyjściową, ale jednakowym dla całej...

Linia budżetu konsumenta - Linia ograniczeń budżetowych pokazuje kombinacje dóbr, które mogą być zrealizowane przez gospodarstwo domowe przy danym dochodzie pieniężnym i przy danych...

Paradoks owczego pędu - Oznacza, że popyt na dobra wzrasta dlatego, że inni konsumują to dobro, oznacz potrzebę utożsamiania się z innymi konsumentami...

Istota społecznego podziału pracy - Polega ona na tym, że w społeczeństwie wyodrębniają się pewne grupy ludzi trudniące się określoną produkcją. Podział pracy pozwala każdej...

Popyt efektywny - Jest to ta część potrzeb człowieka, która może być zaspokojona dzięki realnej sile nabywczej ludności. Cechy potrzeb: - zmienność potrzeb w czasie...

Potrzeby człowieka - Potrzeby są definiowane jako stan psychiczny człowieka odczuwany jako brak czegoś, jako niedogodność, jako dyskomfort psychiczny człowieka. Potrzeby stają się...

Prawa funkcyjne - To wymierne związki między wymiernymi zdarzeniami, które można przedstawić za pomocą funkcji matematycznych np. funkcje podaży i popytu. Dobrym przykładem...

Prawa współistnienia - To związki polegające na łącznym jednoczesnym występowaniu dwu lub więcej zdarzeń; występujące stale razem zdarzenia tworzą pewną strukturę. Ilustracją działania...

Prawa przyczynowe - To związki (relacje) zachodzące między elementami procesu gospodarowania, które polegają na tym, że po określonym zdarzeniu (działaniu lub czynności) stale...

Prawidłowości ekonomiczne - Są to konieczne związki i zależności występujące między istotnymi elementami procesu gospodarowania, powtarzające się regularnie i w określony sposób. Prawidłości...

Elastyczność proporcjonalna - Jej wielkość równa się jedności Es=1 Edp=1, zmiana ceny o 1% wywołuje zmianę podaży (popytu) także o 1%.

Krzyżowa elastyczność popytu - tzw. substytucyjna, zwana także mieszaną lub krzywą elastycznościową. Wyraża ona względną zmianę popytu na dobro y na skutek względnej zmiany ceny...

Strona 4 z 20
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa