Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Marketing

Definicja segmentacji rynku - Badania marketingowe służą do dokonania segmentacji rynku tzn. podziału tego rynku wg określonych kryteriów na jednorodne grupy konsumentów, które wyznaczają...

Cechy klienta - nabywcy - To: 1. czynniki społeczno - kulturowe: kultura, struktura, klasa społeczna, 2. czynniki psychologiczno - społeczne: przynależność do grup społecznych, rola i status...

Gusty konsumenta - Wyrażają jako szczególne upodobania i zamiłowania konsumenta determinujące wybór produktu.

Preferencje konsumenta - Oznaczają układ jego ocen produktu.

Potrzeby konsumenta - To stan odczucia braku, usatysfakcjonowania.

Wymaganie - Jest chęcią, pragnieniem szczególnego zaspokojenia potrzeb. Te wymagania wynikają z preferencji i gustów konsumenta.

Intencja - To decyzja uzyskania określonego usatysfakcjonowania w danych warunkach miejsca i czasu. Konsument zgłaszając intencje zakupu pragnie zaspokoić swoje wymaganie.

Zachowanie się konsumenta - Składa się z jego postawy w procesie powstawania zamiaru kupna i spożycia, a następnie w czasie przekształcania się potrzeby w...

Formy badań marketingowych - To: 1. obserwacja - metoda zbierania danych, polega na dokonywaniu spostrzeżeń w sposób planowy; osoba dokonująca obserwacji to obserwator. 2. wywiad -...

Rodzaje badań marketingowych - To: 1. badanie reklamy 2. badanie ekonomiczne (studiuje się ceny, lokalizację zakładów, bada się systemy informacyjne) 3. badania odpowiedzialności firmy (studia nad znajomością...

Strategia marketingowa wg Kotlera - Filip Kotler przez pojęcie strategii marketingowej rozumie wybór celów, rodzajów zasad czy reguł, które w określonym czasie nadają kierunek marketingowym...

Remarketing - To działania zmierzające do pobudzenia popytu.

Strona 5 z 30
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa