Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Marketing

Funkcje kanałów dystrybucji - To funkcja: - informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach - promocyjna: opracowanie oraz upowszechnienie perswazyjnej promocji produktów - negocjacyjna: w...

Istota kanałów dystrybucji - Katanł dystrybucji to niezależne organizacje zaangażowane w proces udostępniania produktu do użytkowania lub konsumpcji. Większość kanałów dystrybucji obejmują marketingowych pośredników: • Pośrednicy...

Polityka dystrybucji - Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób...

Różnicowanie ceny produktu - Strategia różnicowania cen polega na pobieraniu różnych opłat przy sprzedaży tego samego towaru różnym konsumentom lub / i w różnych...

Cele strategii marketingowej - Wśród celów, jakie mogą decydować o wybraniu konkretnej strategii cenowej przez firmę możemy wyróżnić: • przetrwanie • maksymalny zysk bieżący • maksymalny przychód...

Ustalanie ceny - Ustalaniem cen nazywamy proces określania w jednostkach pieniężnych wartości wymienianych dóbr i usług. Ważne jest, aby polityka cenowa była zgodna...

Cena w marketingu - Cena to określona wartość, wyrażona w pieniądzu, przy której dwie strony transakcji (sprzedający i kupujący) są gotowi do wymiany towaru....

Polityka asortymentowa - Zestaw towarów stanowiących ofertę przedsiębiorstwa handlowego jest przedmiotem polityki asortymentowej. Jej kształtowanie należy do ważniejszych i trudniejszych obszarów decyzyjnych przedsiębiorstwa....

Kryteria segmentacji klientów instytucjonalnych - To: • wielkość firmy, • wielkość zakupów, • przeznaczenie produktu (rodzaj firmy – produkcyjna, handlowa), • sytuacja finansowa, • odległość (logistyka, usytuowanie), • etap procesu decyzyjnego.

Desonans pozakupowy - Jest to pewnego rodzaju niedosyt klienta po zakupie związany z brakiem pewności, co do słuszności podjętej decyzji. Jest on tym...

Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa - Dzielimy na: • bliższe • dalsze (globalne) lub • podmiotowe • procesowe Otoczenie bliższe – ma charakter głównie podmiotowy. W jego skład wchodzą: • konsumenci (klienci) • konkurenci...

Model Howarda Shetha - Jest modelem uczenia się konsumenta wywodzący się z teorii uczenia się Hulla. Dotyczy psychologicznego wyjaśnienia racjonalnego procesu zakupu. Model ten...

Strona 1 z 30
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa