Mapa strony

Zgodność
Nieobciążoność
Parametr zbiorowości generalnej
Estymacja
Charakterystyka średnich
Mediana
Cechy statystyczne
Indeks
Koncentracja
Rozstęp
Rozkład empiryczny badanej cechy
Dominanta (moda)
Zakres usług spedycyjnych
Moduł magazynowy
Definicje z zakresu zapasów
Analiza towarów ABC oraz XYZ
Magazynowanie
Zalety stosowania EDI w gospodarce
Zasady obliczania liczby kontrolnej kodu kreskowego
Kod ciągły nieciągły numeryczny alfanumeryczny
Nośniki informacji wykorzystywane w AI towarów
Rodzaje tworzyw sztucznych – opakowaniowych
System wymiarowy opakowań
Koszty opakowań w stosunku do wartości towaru
Fazy rozwoju logistyki
Koszty logistyczne a wartość produktu
Macierz logistyczna
Zasada 5R – 5W
Obszary funkcjonalne logistyki w gospodarce
Istota logistyki
Kryteria z Maastricht
Model akceleratora
Model mnożnika akceleratora
Cykl koniunkturalny - podział
Cykl koniunkturalny - tendencja rozwojowa
Asocjacja słowna
Techniki projekcyjne
Koncepcja pięciu S
Sukces w prowadzeniu wywiadów grupowych
Cechy szczególne zogniskowanych wywiadów grupowych
Główne kategorie argumentów uzasadniających istotność badań jakościowych
Jakościowe badania martketingowe
Pytania otwarte
Zasady budowy kwestionariusza
Etapy budowy kwestionariusza
Badania ilościowe
Zalety badań wtórnych
Dane w badaniach marketingowych
Mobbing
Reklama kooperatywna
Merchandising wizualny
Funkcje marki
Opakowania
Hipermarkety
System elektronicznej wymiany danych EDIFACT
Organizacja wirtualna
Bulionizm
Metody badań socjologicznych
Kameralizm
Rachunek kosztów Kaizen
Metoda ABC
Rachunek kosztów działań
Rachunek kosztów procesów
Budżetowanie kosztów działań
Rachunek kosztów działań ABC
Koszty bezpośrednie
Budżet
Kalkulacja zleceniowa
Analiza wrażliwości
Amortyzacja jako koszt
Rachunkowość zarządcza
Zewnętrzny rynek pracy
Wewnętrzny rynek pracy
Rekrutacja segmentowa
Rekrutacja ogólna
Dyskonta cenowe
Strategie cenowe
System informacji marketingowej
System Just In Time
Metoda kanban
Płynność finansowa
Zarządzanie gotówką
Zarządzanie należnościami
Zarządzanie zapasami
Marketing polityczny
Akcje
Rodzaje cen obligacji
Reklama ukryta
Znaczenie reengineeringu
Reengineering w zarządzaniu
AIDA - Attention Interest Desire Action
Sponsoring w marketingu
Promocja sprzedaży
Akwizycja
Public relations firmy
Promocja
Teorie motywacji
TQM a ISO
Człowiek w TQM
Cele TQM
Teoria Johna S. Oaklanda
Marka indywidualna rodzinna i kombinowana
Funkcje znaku towarowego
Znak handlowy
Nazwa handlowa
Znak towarowy - marka
Przedsiębiorczość wg Kenta
Przedsiębiorczość wg Petera Druckera
Cechy przedsiębiorcy
Funkcje przedsiębiorcy
Definicja przedsiębiorcy
Przedsiębiorstwo sprywatyzowane - zasady działania
Prywatyzacja
Narodowe Fundusze Inwestycyjne
Prywatyzacja pośrednia
Prywatyzacja bezpośrednia
Przyczyny prywatyzacji
Marketing globalny firmy
Diagram Ishikawy
Kurs walutowy
Fundusze specjalne
Należności i roszczenia
Formy kapitału własnego
Kapitał obrotowy
Kanał
Trend
Analiza techniczna
Korporacje transnarodowe
Zakres kontroli operacyjnej
Instrumenty konkurencji
Mechanizm konkurencji
Narzędzia TQM
Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM
Znaczenie lean management
Kampania reklamowa banku
Strategiczna jednostka biznesu
Proces zarządzania marketingowego
Etapy rozwiązywania problemów decyzyjnych
Składniki zarządzania marketingowego
Wymiary zarządzania
Instytucjonalizacja i formalizacja organizacji
Przyczyny oporów wobec zmian
Typy innowacji
Innowacja
Systematyczna innowacja wg Druckera
Cechy procesu innowacyjnego
Proces innowacyjny
Innowacyjność
Joseph Schumpeter o innowacjach
Innowacje produktowe we współczesnej bankowości

Strona 8 z 14
<<<  -  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -  >>>