Mapa strony

Popyt proporcjonalny
Popyt sztywny
Cenowa elastyczność popytu
Efekt Veblena
Efekt snobizmu
Efekt owczego pędu
Paradoks Giffena
Popyt
Rodzaje podaży
Czynniki warunkujące rozmiary podaży
Podaż
Rodzaje popytu
Czynniki wpływające na kształtowanie się popytu
Rodzaje cen
Podstawowe teorie pieniądza
Podstawowe cechy gospodarki rynkowej
Podstawowe podmioty w gospodarce runkowej
Podmiot
Podmioty w gospodarce
Przekształcenia własnościowe
Własność
Niepewność
Gospodarka nierynkowa
Racjonalność
Optimum w sensie Patero
Alokacja zasobów
Zasada optymalizacji decyzji w mikroekonomii
Analiza kosztów całkowitych i krańcowych
Wybór i jego skutki
Gospodrowanie
Usługi
Efekt dochodowy
Prawo Engla
Koszty całkowite
Cenowa mieszana elastyczność popytu
Paradoksy w ekonomii
Efekt substytucyjny
Zasada samoregulacji ceny rynkowej
Przedmiot ekonomii
Determinanty elastyczności popytu
Współczynnik elastyczności dochodowej popytu
Cena minimalna
Cena maksymalna
Determinanty podaży
Determinanty popytu
Rodzaje rynku
Zasada rosnących korzyści marginalnych
Czym jest rzadkość
Cechy potrzeb
Źródła potrzeb
Organizacja Non profit
Bariery działań planistycznych
Cechy dobrego planu
Cechy organizacji
Zasady zarządzania według Fayola
Role menedżera
Mechanizmy powstawania potrzeb aktywowanych przez reklamę
Oddziaływanie komunikatu reklamowego a DIPADA
Przedmiot i zakres analizy finansowej
Metoda SPACE
Analiza SWOT - TOWS
Strategie wobec SJB wynikające z macierzy BCG
Metody wspomagające wybór strategii
Cele metod portfelowych
Zmienne w metodach portfelowych
Analiza wrażliwości NPV
Próg ilościowy w ujęciu wartościowym
Próg ilościowy w ujęciu ilościowym
Formuła minimaksu
Formuła miksyminu (maximinu)
Metody probabilistyczno-statystyczne
Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego
Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych
Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych
Ryzyko projektu inwestycyjnego
Ryzyko przedsiębiorstwa i jego właściciela
Źródła ryzyka w inwestowaniu
Zachowania inwestorów w stosunku do ryzyka
Warunki podejmowania decyzji inwestycyjnych
Niepewność i ryzyko
SJB - Strategiczna jednostka biznesu
Koncepcja 4C
Koncepcja 7W
Różnice między planowaniem strategicznym a operacyjnym
Koncepcje 4P 4C 7P
Zarządzanie operacyjne
Zarządzanie zintegrowane
Zarządzanie marketingiem
Trójwymiarowy efekt strategiczny
TQC - Total Quality Control
Czym jest produkt
Preferencje klientów
Obsługa klienta
Misja logistyczna
Logistyka w dystrybucji
Logistyka Mix
Czym jest Lean Management
Znaczenie Kanban
Znaczenie Kaizen
JIT - dokładnie na czas
Efekt synergiczny kosztów
Efekt synergiczny
Całkowite koszty logistyczne
Wartość dodana
Usługa logistyczna
System zarządzania
Synergetyczne efekty kosztów
Istota marketingowowej strategii
Sterowanie
Segmentacja rynku w ujęciu logistycznym
Segmentacja rynku
Rynek przedsiębiorstw
Logistyka marketingowa
Logistyczna koncepcja zarządzania
Logistyka a marketing
Koszty logistyki
Konkurencyjność
Koncepcja zarządzania
Koncepcja marketingowa
Koncepcja logistyki
Kanał dystrybucji
Jakość towaru
Jakość
Formuła 4C
Efektywność ekonomiczna
Kontroling
Badania rynku
Metody portfelowe - analiza portfolio
Misja w przedsiębiorstwie
Strategia wg Gilberta
Strategie marketingowe - wg Ansoffa
Cechy strategii marketingowej
Planowanie strategiczne w marketingu
Informacja marketingowa
Proces zarządzania marketingowego - wg Mefferta
Nowoczesna koncepcja marketingu
Instrumenty polityki promocji w marketingu
Znaczenie pozytywnej opinii o przedsiębiorstwie
Wybór pośrednika
Jakie korzyści może dać współpraca z pośrednikiem
Niebezpieczeństwa prowadzenia eksportu przez wewnętrzną komórkę przedsiębiorstwa
Jakie poziomy kanałów dystrybucji wyróżnia Philip Kotler
Wady bezpośredniej działalności na rynku zagranicznym
Zalety bezpośredniego działania na rynku zagranicznym
Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych
Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji
Jak dobrać właściwą cenę towaru eksportowanego
Co to jest dumping
Na czym polega proaktywna i reaktywna polityka cen
Jak efekty skali produkcji mogą wpłynąć na politykę cen

Strona 5 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>