Mapa strony

Macierz GE General Electric
Metody portfelowe i ich historia
Cele analizy portfelowej
Metody portfelowe i ich istota
Możliwości i zagrożenia przedsiębiorstwa
Mocne i słabe strony przedsiębiorstwa
Przekroje analizy SWOT
Metody analizy marketingowej
Krzywa popytu na pracę
Środki produkcji
Krzywa jednakowego produktu
Środki pracy
Czynniki produkcji
Mapa obojętności
Linia budżetu konsumenta
Paradoks owczego pędu
Istota społecznego podziału pracy
Strategie obsługi ryzyka
Objawy ryzyka
Podział ryzyk ze względu na rodzaj przesłanek
Pojęcie ryzyka w zarządzaniu
Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne
Dywersyfikacja portfela
Jak wybierać fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne papierów dłużnych
Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego
Fundusze zrównoważone
Inwestycyjne fundusze indeksowe
Fundusz akcyjny
Podział funduszy inwestycyjnych
Nabywanie i umarzanie jednostek funduszy inwestycyjnych
Agent obsługujący fundusz inwestycyjne
Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnego
Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnego
Fundusz inwestycyjny
Transfer ryzyka
Ryzyko działalności ubezpieczeniowej
Ryzyko bankructwa
Sposoby pomiaru ryzyka działalności gospodarczej
Ryzyko działalności gospodarczej
Zarządzanie ryzykiem
Czynniki ryzyka
Ryzyko prawne
Ryzyko biznesowe
Kryterium ubezpieczeniowe podziału ryzyka
Ryzyko specyficzne
Ryzyko systematyczne
Ogólny podział ryzyka
Pojęcie ryzyka
Operacje bankowe pośredniczące
Operacje bankowe bierne
Rodzaje operacji bankowych
Operacje bankowe
Jakość opakowań
Pojęcie opakowania
Cele opakowania jako instrumentu marketingu firmy
Opakowanie a strategia imitacji
Informacje na opakowaniach jednostkowych
Funkcje opakowań w promocji produktu
Zarządzanie marketingowe na poziomie centrali
Funkcje opakowania
Istota cyklu życia produktu
Plasowanie
Cechy poprawnie wyodrębnionego segmentu rynku
Proces segmentacji nabywców
Różnice między sprzedażą a marketingiem
Budowa strategii marketingowej
Marketing społeczny
Marketing skoordynowany
Etapy budowy strategii promocji
Cele informacyjne promocji
Strategia promocji
Konflikty w kanale marketingowym
Pośredni kanał dystrybucji
Bezpośredni kanał dystrybucyji
Kanały w procesie dystrybucji
Systemy dystrybucji
Kombinowana strategia dystrybucji
Strategia PULL
Strategia PUSH
Strategia dystrybucji
Zarządzanie produktem
Faza schyłku produktu
Faza dojrzałości produktu
Faza wzrostu (rozwoju) produktu
Faza plasowania produktu
Czynniki od których zależy cykl życia produktu
Typowy cykl życia produktu na rynku
Cechy usług jako produktów rynkowych
Planowanie marketingowe
Plan marketingowy
Procedura działań marketingowych w przedsiębiorstwach
Elementy marketingu-mix
Istota marketingu mix
Orientacja marketingowa
Orientacja sprzedażowa
Orientacja produkcyjna
Typy orientacji firm
Znaczenie marketingu dla gospodarki światowej
Czynniki determinujące rozwój marketingu
Znaczenia marketingu w skali mikroekonomiczej
Funkcje marketingu dla klientów
Popyt efektywny
Potrzeby człowieka
Pojęcie marketingu
Istota marketingu
Czy jest Euro
Istota zarządzania
Podział ubezpieczeń
Cena usługi ubezpieczeniowej
Ubezpieczony
Fundusze zamknięte
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze papierów dłużnych
Fundusze hybrydowe
Fundusze indeksowe
Fundusz akcji
Działalność brokerska w ubezpieczeniach
Działalność agencyjna w ubezpieczeniach
Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych
Gwarancja ubezpieczeniowa
Ubezpieczenia finansowe
Ubezpieczenia kontraktowe eksportu
Powody wprowadzenia franszyzy
Rodzaje fanszyzy
Franszyza
Abandon
Subrogacja
Nota pokrycia
Certyfikat ubezpieczeniowy
Rodzaje ubezpieczenia generalnego
Umowa ubezpieczenia
Funkcje reasekuracji
Formy reasekuracji
Formy rozpraszania ryzyka
Ubezpieczający
Ubezpieczyciel
Agenci
Brokerzy
Kompensacyjne metody postępowania z ryzykiem
Prawa funkcyjne
Prawa współistnienia
Prawa przyczynowe
Prawidłowości ekonomiczne
Elastyczność proporcjonalna
Krzyżowa elastyczność popytu
Dochody ludności
Elastyczność dochodowa popytu
Czynniki określające cenową elastyczność popytu
Popyt doskonale elastyczny

Strona 4 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>