Mapa strony

Marketing wyborczy
Produkty miasta
Marketing nieruchomości
Marketing partnerski
Marketing terytorialny
Niche marketing
Etapy badań marketingowych
Badania ad hoc
Badania produktu
Definicje badań marketingowych
4P - Narzędzia marketingowe
Aspekty funkcjonowania marketingu
Definicja marketingu wg Kotlera
Marketing – ujęcie klasyczne
Immanuel Kant i etyka
Etyka zawodowa
Hipoteza statystyczna
Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych
Estymacja przedziałowa parametrów
Rozkład chi – kwadrat
Rozkład normalny Gaussa
Dystrybuanta zmiennej losowej
Rozkład zmiennej losowej
Zmienna losowa
Szereg pozycyjny
Wnioskowanie statystyczne
Populacja generalna
Ocena pracowników - błędy oceny
Model selekcji kandydatów
Udział właściciela w zarządzaniu kadrami
Zarządzanie czynnikiem ludzkim
Historia (fazy) zarządzania kadrami
Cele organizacji
Zarządzanie potencjałem ludzkim
System Human Resources R. Millesa
Filozofia technostruktury (Arbreit)
Leasing kadrowy
Podmioty uczestniczące w procesie kadrowym
Istota procesu kadrowego
Prognozowanie popytu zarządzania ludźmi
Model kapitału ludzkiego
Model Sita
Strategiczne zarządzanie ludźmi
Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie kadrami
Metody rozwiązywania konfliktów
Zarządzanie przez konflikt
Kierunek Human Relations
Phillips 66 Buzz Session
Synektyka gordona
Technika delficka
Metoda 635 - Brainwriting
Burza mózgów - Brainstorming
Historia heurystyki
12 zasad wydajności Emersona
Henry Ford - sylwetka przedsiębiorcy
Prywatyzacja przedsiębiorstw - państwowych
PIT
Stopa procentowa w finansach
Źródła pieniądz inwestycyjnego dla firmy
Plan
Planowanie na poziomie strategicznym
Co to jest misja firmy
Planowanie na poziomie taktycznym
Planowanie na poziomie operacyjnym
Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWA
Model współczesny zasobów ludzkich Maslowa
Model stosunków współdziałania - behawioralny
Model tradycyjny - zasobów techniki Taylora
Czynniki pro motywacyjne wg Herzberga
Czynniki anty motywacyjne wg Herzberga
Konflikt w firmie
Kontrolowanie
14 zasad zarządzania wg Fayola
Model pięciu sił Portera
Jakość opakowań w logistyce i marketingu
Promocyjne funkcje opakowań
Informacje na opakowaniach
Cena downsizing
Strategia imitacji
Informacje na opakowaniu
Opakowania i ich funkcje
Cechy segmentacji rynku
Istota koncepcji marketingowej
Ryzyko wewnętrzne
Ryzyko zewnętrzne
Kształtowanie kursu wymiany Euro
Wpływ wprowadzenia euro na strategię działania przedsiębiorstw
Co wpływa na kurs Euro
Zalety Euro
Czym jest Euro
Przyczyny mobbingu
Podział wyniku finansowego
Ustalenie wyniku finansowego
Metoda Najmniejszych Kwadratów
Ekonometria - teoria
Metoda Hellwiga
Zjawisko rzadkości
Znaczenie dóbr prywatnych
Znaczenie dóbr publicznych
Dobra strefy niekomercyjnej
Pojęcie dobra
Pojęcie technologii
Kapitał naturalny
Kapitał ludzki
Prawo nasycalności potrzeb Gossena
Klasyfikacja potrzeb według Maslowa
Mezoekonomia
Pojęcie finansów
Koszty magazynowania i obsługi zapasów
Koszty zapasów - podział
Koszty procesów informacyjnych
Kryteria podziału kosztów logistyki
Wyodrębnianie kosztów logistyki
Czynniki kształtujące wielkość kosztów logistyki
Koszty logistyczne
Cechy zarządzania operacyjnego
Cechy zarządzania strategicznego
Przyczyny utrzymywania zapasów
Rodzaje zapasów w przedsiębiorstwie
Zasady organizacji logistyki w przedsiębiorstwie
Główne zadanie logistyki w przedsiębiorstwie
Nowoczesna logistyka
Zasady nowoczesnej koncepcji logistyki
Zadania działu zaopatrzenia
Fazy marketingu zakupów
Fazy marketingu sprzedaży
Kryteria oceny obsługi klientów
Analiza ABC - algorytm
Pojęcie systemu logistycznego
Łańcuch logistyczny
Obszary zainteresowań logistyki
Cele logistyki
Zadania logistyki
Zapasy bezpieczeństwa
Koszty tworzenia zapasów
Optymalna partia zakupu
Operatywne narzędzia zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach
Powody utrzymywania zapasów
Przewozy multimodalne (intermodalne)
Proces transportowy
Transport kombinowany
Transport
Marketingowy system informacji
Macierz oceny produktu
Analiza konkurencyjności Portera
Macierz oceny rynku A.D. Littlea
Macierz kierunków polityki gospodarczej
Macierz BCG - kule u nogi - psy
Macierz BCG - znaki zapytania
Macierz BCG - gwiazdy

Strona 3 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>