Mapa strony

Międzynarodowy system walutowy
Funkcje kanałów dystrybucji
Istota kanałów dystrybucji
Polityka dystrybucji
Sytuacje konfliktowe
Opór wobec zmian
Motywacja pozytywna
Motywacja negatywna
Motywowanie i motywacja
Bariery skutecznej komunikacji
Komunikacja pozawerbalna
Formy komunikacji interpersonalnej
Rodzaje zmian kulturowych
Funkcje kultury organizacyjnej
Kultura organizacyjna
Warunki podejmowania decyzji
Proces decyzyjny
Biznes plan i jego typowa struktra
Elementy strategii
Wizja przedsiębiorstwa
Misja przedsiębiorstwa
Funkcje planowania
Źródła władzy menedżerów
Funkcje kierownicze wg Kuntza i O'Donella
Zarządzanie wg Fayola
Zarządzanie wg Druckera
Zarządzanie - podejście funkcjonalne i instytucjonalne
Organizacja
Hierarchia i podział władzy
Etapy procesu organizowania
Centralizacja i decentralizacja
Rozpiętość kierowania w zarządzaniu
Grupowe decydowanie
Klasyczny model podejmowania decyzji
Koncepcja misji firmy
Teoria X oraz Y
Pojęcie zarządzania
Różnicowanie ceny produktu
Cele strategii marketingowej
Ustalanie ceny
Cena w marketingu
Techniki oceniania pracowników
Polityka asortymentowa
Zasady oceniania pracowników
Cele systemu ocen pracowników
Funkcje oceny pracowaników
Przychód krańcowy i koszt krańcowy
Krzywa przeciętnego kosztu stałego
Całkowite koszty zmienne
Całkowite koszty stałe
Teoria równowagi konsumenta
Czym jest krzywa obojętności
Krzywa budżetowa
Czynniki wpływające na wybór konsumenta
Teoria zachowań konsumenta
Fazy procesów innowacyjnych
Formy transferu innowacji z zagranicy
Właściwości użytkowe - użyteczność
Rodzaje innowacji
Sposoby transferu technologii
Cechy innowacji
Innowacje wg Schumpetera
PKB i PNB - wzory
Złe kredyty
Kredyty dewizowe
Czym jest kredyt hipoteczny
Linia kredytowa
Kredyty akceptacyjne
Kredyty dyskontowe
Kredyty konsumpcyjne
Kredyty inwestycyjne
Kredyt otwarty (in blanco)
Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt kasowy
Czym jest restrukturyzacja
Wynik finansowy na działalności przedsiębiorstwa
Zintegrowany łańcuch dostaw
Polityka refinansowa
Polityka monetarna banku centralnego
Podaż pieniądza
Agregaty pieniądza
Teoria pieniądza ostrożnościowego
Teoria wyboru portfela aktywów Tobina
Teoria postkeynsowska (T. Baumola)
Teoria ilościowa Friedmana
Teoria preferencji płynności
Prawo ilości pieniądza potrzebnego do obiegu
Kryteria segmentacji klientów instytucjonalnych
Desonans pozakupowy
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa
Model Howarda Shetha
Model Nicosii
Model zachowań konsumenta
PERT
Zalety i wady franchisingu
Typy i formy franchisingu
On the job training
Kształcenie i rozwój
Kariera oparta na autonomii
Kariera specjalisty
Kariera menedżerska
Kariera
Płaca
Zarządzanie przez cele -Management By Objectives
Skale behawioralne (BARS)
Ilościowe standardy pracy
Ocena pracowników
Program rozwoju przedsiębiorstw
PHARE
Zysk w mikroekonomii
Linia budżetowa BL konsumenta
Czynniki wpływające na cenową elastyczność podaży
Popyt doskonale nieelastyczny
Popyt jednostkowy
Rynek konsumenta
Rynek producenta
Niedobór rynkowy
Nadwyżka rynkowa
Równowaga rynkowa
Substytucyjność dóbr
Komplementarność dóbr
Co wpływa na popyt
Czynniki wpływające na popyt
Wielkość popytu
Marketingowa koncepcja rozwoju organizacji
Public relations jako narzędzie promocji
Marketing w handlu i usługach
Planowanie w marketingu
Pojęcie marketingu i zarządzania marketingowego
VAT naliczony
VAT należny
Business Process - Reengineering
Klasyfikacja dóbr dla celów rynków towarów przemysłowych
Marketing sublokalny
Marketing zagraniczny
Sytuacje strategiczne
Orientacje marketingowe
Korzyści z zastosowania marketingu
Złote zasady sukcesu w marketingu
Elementy promocji
Główne zasady marketingu
Broker ubezpieczeniowy
Rynek ubezpieczeniowy
Teoria potrzeb A. Maslowa
Motywatory w zarządzaniu
Wykonywanie budżetu JST
Opracowanie projektu budżetu JST
Uchwalenie budżetu JST
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego
Dochody województwa

Strona 1 z 14
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>