Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Makroekonomia

Funkcje budżetu państwa - To: 1. funkcja fiskalna-dochodotwórcza, 2. funkcja redystrybucyjna zwana wyrównawczą, 3. funkcja alokacyjna, 4. funkcja stabilizacyjna Funkcja fiskalna- dochodotwórcza związana jest z faktem, że w każdym...

Budżet państwa - To podstawowy plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa w ramach systemów finansowych publicznych. Przyjmuje on postać ustawy budżetowej, która...

Polityka pieniężna - Polityka pieniężna polega przede wszystkim na kształtowaniu podaży pieniądza w gospodarce. Jeżeli nie występują zjawiska inflacyjne to rozróżnić możemy...

Agregat pieniężny M0 - Obejmuje: - pieniądz gotówkowy w obiegu - karty bankowe (pieniądz w kasach bankowych) - salda na rachunkach bieżących w bankach - rezerwy obowiązkowe

Agregat pieniężny M3 - Obejmuje elementy wchodzące w skład agreagów M1 i M2 oraz: - duże depozyty terminowe - terminowe umowy odkupu dłuższe niż 1 dzień -...

Agregat pieniężny M2 - Obejmuje poza 3 elementami z M1 dodatkowo: - depozyty oszczędnościowe ( ze względu na termin) - małe rachunki terminowe - jednodniowe umowy odkupu...

Agregat pieniężny M1 - Obejmuje 3 elementy: 1. gotówkę występującą w gospodarce 2. depozyty na podstawie których można wystawić czeki 3. czeki podróżne Są to bardziej płynne formy,...

Funkcje pieniądza - To: 1. Funkcja miernika wartości 2. Funkcja pośrednika albo środka wymiany 3. Funkcja środka przechowywania wartości (funkcja środka tezauryzacji - skarbienia) 4. Funkcja środka...

Pieniądz - Jest powszechnym ekwiwalentem, który bez względu na postać fizyczną, czyli materialną pełni określone funkcje społeczne. Przy jego pomocy możemy dokonywać...

Eksport netto - Jest różnicą między eksportem a importem.

Wydatki rządowe - Obejmują zakup dóbr i usług dokonywany poprzez instytucje państwowe każdego szczebla. Dotyczy to jednak wydatków o charakterze nietransferowym. Inaczej mówiąc...

Metody liczenia produktu narodowego brutto - PNB może być liczony trzema sposobami: • metodą wydatkową, • metodą produktową, • metodą dochodową. W ramach pierwszej metody – jest to suma...

Strona 6 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>RSS - Mapa