Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Makroekonomia

Zadania NBP - To: - organizuje rozliczenia pieniężne - prowadzenie gospodarowania rezerwami dewizowymi - prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonymi ustawami - prowadzenie bankowej obsługi...

Koncepcja celów polityki pieniężnej - Wyróżniamy: 1. koncepcja Keynesowska 2. koncepcja monetarystyczna 3. koncepcja stabilności zewnętrznej 4. koncepcja celów inflacyjnych KONCEPCJA KEYNESOWSKA - Cel finalny: wzrost gospodarczy i pełne zatrudnienie...

Monetaryzm - Zakłada: - w dłuższym czasie popyt na pieniądz wykazuje stałą relację w stosunku do zmian nominalnego popytu globalnego przedstawiciele monetaryzmu przyjmując...

Popyt na pieniądz - Teorie popytu na pieniądz: - Klasyczna teoria ilościowa - Teoria preferencji płynności - Transakcyjna koncepcja popytu Klasyczna teoria ilościowa 1. podejście oparte na szybkości obiegu,...

Baza monetarna - Są to depozyty na rachunkach w banku centralnym powiększone o sumę obiegających znaków pieniężnych (wielkość emisji); stanowią łącznie pieniądz banku...

Funkcje pieniądza - To: - Miernik wartości: jako powszechny ekwiwalent pieniądz pozwala na wyrażenie w jednostkach monetarnych wartości towarów będących na rynku. Cena stanowi...

PNN - Produkt narodowy netto jest miarą ilości pieniędzy, jaką dysponuje gospodarka na wydatki na dobra i usługi. Po odłożeniu niezbędnej ilości...

PNB - Produkt narodowy brutto jest miarą łącznych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, niezależnie od miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji,...

PKB - Produkt krajowy brutto to suma wartości wszystkich produktów i usług finalnych wytworzonych w danym kraju, w danym roku przez czynniki...

Przyczyny cyklów koniunkturalnych - Wyróżniamy 2 grupy przyczyn: a) Przyczyny egzogeniczne czyli zewnętrzne: Teorie egzogeniczne głoszą, że przyczyny cyklów koniunkturalnych są poza ekonomiczne. Wymienia się 2: -...

Cykl Kondratiewa - Inaczej cykl drugi. Został zaobserwowany w wieku XVIII w gospodarkach krajów rozwiniętych ekonomicznie. Czas trwania pełnego cyklu wynosi od 50...

Cykl Kitchina - Tak zwany cykl mniejszy trwał około 3,5 roku i zaobserwowany został dostatecznie wyraźnie tylko w USA.

Strona 4 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>RSS - Mapa