Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Makroekonomia

Bezrobocie sezonowe - Występuje niemal we wszystkich krajach, jest bowiem efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku, spowodowanych zmianą warunków klimatycznych.

Bezrobocie technologiczne - Wynika z postępu technicznego mechanizacji i automatyzacji procesów wytwórczych, które mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się ono z dużą siłą wówczas,...

Bezrobocie strukturalne - Wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Może ono wynikać z szybkich zmian...

Bezrobocie koniunkturalne - (recesyjne) jest to rodzaj bezrobocia, które ma najwięcej nazw (bezrobocie Keynsowskie, bezrobocie cykliczne). Ma to związek ze stanem koniunktury i...

Bezrobocie frykcyjne - Jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; ludzie zmieniają pracę, zawód, przenoszą się do innej miejscowości i pozostają na krótko...

Bezrobocie - podstawowe definicje - To: ZASÓB SIŁY ROBOCZEJ – w danym momencie np. tygodniu, miesiącu tworzą osoby aktywne zawodowo, a więc pracujące i bezrobotne. OSOBY PRACUJĄCE...

Mikrootoczenie - Obejmuje: - kanały dystrybucji, za pomocą których przedsiębiorstwo pozyskuje środki produkcji i gotowe wyroby i doprowadza swe produkty do ostatecznych...

Polityka monetarna - Jest to część ekonomicznej polityki państwa obejmująca decyzje dotyczące kształtowania podaży pieniądza, w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki.

Makroekonomia - Jest nauką, która zajmuje się współzależnościami w gospodarce jako całości. Podstawowym zjawiskiem, które bada ekonomia, jest problem ekonomiczny.

Niezależność banku centralnego - Przesłanki niezależności Narodowego Banku Polskiego (NBP): - fiducjarny charakter współczesnego pieniądza - niezależny bank centralny jest bardziej odporny na oddziaływanie polityki -...

Rola banku centralnego - To: - podmiot polityki gospodarczej – określa i realizuje politykę pieniężną w tym walutową oraz kształtuje warunki rozwoju i stabilności sektora...

Funkcje banku centralnego - To: - emisyjna - kształtowanie i realizacja polityki pieniężnej - zarządzanie rezerwami dewizowymi - określanie form i zasad rozliczeń pieniężnych - zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności...

Strona 3 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>RSS - Mapa