Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Makroekonomia

Zasada optymalizacji decyzji - Każdy podmiot gospodarczy dąży do maksymalizacji korzyści netto ze swej działalności powinien zwiększać ją lub zmniejszać aż do momentu zrównania...

Model akceleratora - (znany w języku polskim także pod nazwą: zasada przyspieszenia) zakłada, że przedsiębiorstwa oceniają przyszłą wielkość produkcji i zysków poprzez ekstrapolację...

Model mnożnika akceleratora - Opisuje skutki i przyczyny zmian wydatków inwestycyjnych. Skutki są oczywiste. W najprostszej wersji modelu keynesowskiego wzrost inwestycji prowadzi w krótkim...

Cykl koniunkturalny - podział - Ze względu na długość trwania: - cykle małe (tzw. cykle Kitchina), o okresie 4-5 lat, związane są głównie ze zmianami zapasów; -...

Cykl koniunkturalny - tendencja rozwojowa - Tendencja rozwojowa (trend) produkcji to wygładzona ścieżka obrazująca rozwój produkcji w długim okresie po wyeliminowaniu krótkookresowych wahań. Faktyczna wielkość produkcji...

Koniunktura makroekonomiczna - Jest to opis makroekonomicznego stanu gospodarki. Do tych opisów służą wskaźniki: poziomu PKB, inflacji, bezrobocia, inwestycji. PKB można liczyć na 3 sposoby: -...

Krzywa Laffera - Polityka podatkowa w wielu krajach wskazuje, że zależność między stopą opodatkowania dochodów a wielkością wpływów do budżetu państwa może oddziaływać...

2.3 Keynesowska teoria bezrobocia - Keynes uważał, że bezrobocie nie ma charakteru dobrowolnego, ale przymusowy, a elastyczność płac jest ograniczona. O wielkości zatrudnienia decydują z...

Bezrobocie z wyboru - Pojawia się w niektórych krajach, gdzie wysokość zasiłków przyznawanych bezrobotnym jest na tyle wysoka, aby zrekompensować utratę stałego zarobku i...

Bezrobocie utajone - Sytuacja, gdy zbyt duża liczba zatrudnionych w stosunku do potrzeb gospodarki (duże bezrobocie utajone występowało w socjalizmie).

Bezrobocie chroniczne - Obejmuje grupę ludzi nie mających szans na znalezienie pracy np. osoby słabo wykształcone nie posiadające wymaganych kwalifikacji.

Bezrobocie naturalne - Kiedy rynek pracy znajduje się w stanie trwałej równowagi długookresowej to gospodarka znajduje się w sytuacji pełnego zatrudnienia. Stan pełnego...

Strona 2 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>RSS - Mapa