Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Logistyka

Efekt synergiczny kosztów - To różnica pomiędzy poziomem kosztów uzyskanych w wyniku podejścia systemowego do racjonalizacji kosztów a racjonalizacją pojedynczych elementów tej struktury....

Efekt synergiczny - Systemowe kształtowanie i regulowanie procesów fizycznego obiegu towarów oraz ich informacyjnych uwarunkowań w aspekcie optymalizacji realizowanych działań i celów stwarza...

Całkowite koszty logistyczne - Równoczesne uwzględnienie wszystkich istotnych z pkt. widzenia procesu decyzyjnego, kosztów logistycznych. Koszty logistyczne w handlu kształtują się na znacznie...

Wartość dodana - Jest w określonym stopniu rezultatem tworzenia świadczeń w logistycznym łańcuchu i systemie transformacji wartości. Traktowana jest zarazem jako miara realizacji...

Usługa logistyczna - to transportowanie i magazynowanie produktu logistycznego o wielkości, postaci, ilości i jakości zgodnej z oczekiwaniami klienta. Warunkiem koniecznym świadczenia usług...

Synergetyczne efekty kosztów - To różnica pomiędzy poziomem kosztów ukształtowanych w wyniku suboptymalizacji, poziomem kosztów osiąganym drogą analizy i kształtowania w ujęciu systemowym.

Sterowanie - Wszelkie celowe oddziaływanie jednego systemu na inny w celu otrzymania takich zmian przebiegu procesu zachodzącego w przedmiocie sterowania lub stanu...

Segmentacja rynku w ujęciu logistycznym - Ma dla logistyki 2 różne, lecz ściśle powiązane znaczenia. W pierwszym znaczeniu chodzi o logistyczną segmentację rynku w znaczeniu identyfikacji...

Logistyka marketingowa - To zintegrowana funkcja marketingu, zorientowana na realizację jego celów; funkcja ta obejmuje różnorodne, współzależne komponenty systemu logistycznego, które bezpośrednio wpływają...

Logistyczna koncepcja zarządzania - Jej istoty nie stanowią poszczególne czynności logistyczne, lecz zorientowane na zarządzanie, zintegrowane kształtowanie wszystkich procesów logistycznych. Planowanie, sterowanie oraz organizacja...

Logistyka a marketing - Logistyka stanowi potencjał i instrument strategiczny marketingu, który wspomaga w sposób długofalowy przedsięwzięcia i komponenty strategii rynkowej przedsiębiorstwa. Poziom skuteczności...

Koszty logistyki - wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych, wywołanych przepływem...

Strona 7 z 14
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>RSS - Mapa