Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Kredyty

Zabezpieczenia rzeczowe kredytów - Wyróżnia się: 1) zastaw ogólny, 2) bankowy zastaw rejestrowy, 3) zastaw na prawach, 4) przewłaszczenie na zabezpieczenie, 5) kaucję, 6) blokadę środków na rachunku bankowym, 7) hipotekę....

Zabezpieczenia osobiste kredytów - Wyróżnia się: 1) weksel własny in blanco, 2) poręczenie wekslowe, 3) poręczenia według prawa cywilnego, 4) gwarancję bankową, 5) przelew wierzytelności, 6) przystąpienie do długu kredytowego, 7)...

Zabezpieczenie kredytu - Zabezpieczeniem kredytowym jest wszystko, co zapewnia bankowi odzyskanie zaangażowanej w ramach określonej umowy kredytowej sumy kredytu wraz z odsetkami i...

Ryzyko kredytowe - To ryzyko nieodzyskania przez bank części lub całości kapitału i odsetek od udzielonej pożyczki. Bank ponosi stratę, gdy pożyczkobiorca nie...

Kredyt dewizowy - Udzielany jest głównie w pięciu podstawowych walutach, tj. dolarach USA, markach niemieckich, funtach szterlingach oraz frankach francuskich i szwajcarskich. Tego...

Rodzaje hipotek - Banki mogą żądać ustanowienia hipoteki: – zwykłej - zastosowanej do już udzielonych kredytów, wniosek o wpis powinien udokumentować wysokość udzielonego...

Kredyty hipoteczne - Kredyt hipoteczny too kredyt udzielany zwykle na cele inwestycyjne, średnio- lub długoterminowy, a jego charakterystyczną cechą jest zabezpieczenie hipoteczne....

Kredyty lombardowe - Jest to kredyt udzielany pod zastaw papierów wartościowych, towarów i przedmiotów wartościowych. Cechą charakterystyczną jest tu posiadanie przez bank przedmiotu...

Kredyt akceptacyjny - Polegaja na odpłatnym akceptowaniu przez bank ciągnionych na niego trat i zobowiązaniu do udzielania kredytu na wykupienie tych trat. Ten...

Kredyt dyskontowy - Kredyty te polegają na dyskontowaniu weksli, tzn. na wykupie weksli przez bank przed terminem płatności, z potrąceniem odsetek dyskontowych zwanych...

Kredyt gotówkowy - Kredyt, który można przeznaczać na dowolny cel, np. zakup mebli, na remont mieszkania itp. Ma więc on w znacznej mierze...

Kredyt inwestycyjny - Jest przeznaczony na finansowanie nakładów gospodarczych, których celem jest tworzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków trwałych. Kredyty inwestycyjne funkcjonują...

Strona 2 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>RSS - Mapa