Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Kredyty

Złe kredyty - Za 'złe kredyty' uważa się głównie takie, przy których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza jeden miesiąc. Należności nieregularne dzielimy...

Kredyty dewizowe - Są to kredyty udzielane w walutach obcych. Kredyty te mogą być udzielane przez polskie banki, które mają zezwolenia dewizowe oraz...

Czym jest kredyt hipoteczny - Są kredytami średnioterminowymi lub długoterminowymi przeznaczone na cele inwestycyjne. Hipoteczne zabezpieczenie zwrotności kredytu wiąże granicę jego spłaty z określoną nieruchomością....

Linia kredytowa - To forma ta stanowi limit kredytowy przyznany kredytobiorcy. Wówczas może być udzielony jako kredyt odnawialny, gdyż po każdym wykupie kredyt...

Kredyty akceptacyjne - Udzielenie tego kredytu wiążę się z operacjami kredytowymi. Banki odpłatnie akceptują ciągnione na nie traty i zobowiązuje się do udzielenia...

Kredyty dyskontowe - Są udzielane w formie wykupu (dyskonta) weksli przez bank przed terminem ich płatności. Bank przyjmuje weksel do dyskonta udziela kredytobiorcy...

Kredyty konsumpcyjne - Przeznaczone są na ratalny zakup towarów i usług konsumpcyjnych przez ludność, a także na sfinansowanie potrzeb związanych z budownictwem mieszkaniowym....

Kredyty inwestycyjne - Służą one finansowaniu nakładów gospodarczych na stworzenie nowych lub powiększenie istniejących środków trwałych. Kredyty te mogą finansować inwestycje: - materialne, np....

Kredyt otwarty (in blanco) - Jest udzielany na okres od 1 – 1,5 roku, a bank uruchamiając go zobowiązuje się do zapłaty w formie gotówki,...

Kredyt w rachunku bieżącym - Kredyty takie ogą być udzielane kredyty krótkoterminowe na działalność eksploatacyjną i tylko wówczas, gdy osoba ubiegająca się o kredyt ma...

Kredyt kasowy - Upoważnia kredytobiorcę do pobrania z rachunku bieżącego kwoty przekraczającej pokrycie na tym rachunku. Kredyt jest udzielany w razie chwilowego braku...

Kredyt hipoteczny - pojęcie - To kredyt przeznaczony na sfinansowanie inwestycji w nieruchomości, zabezpieczony hipoteką na nieruchomości stanowiącej własności kredytobiorcy. Cechą wyróżniającą tę formę kredytu jest...

Strona 1 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>RSS - Mapa