Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Inwestycje

Fundusze hybrydowe - Inaczej zrównoważone, inwestują w różne rodzaje aktywów, w tym m.in. akcje, papiery o stałym dochodzie (obligacje, instrumenty rynku pieniężnego), tytuły...

Fundusze indeksowe - Stanowią osobna kategorię funduszy akcyjnych. Skład ich portfela jest zbliżony do składowych danego indeksu giełdowego tzn. takie same akcje i...

Fundusz akcji - Inwestuje przede wszystkim w akcje. Zastosowanie instrumentów pochodnych jest dopuszczalne m.in. dla zabezpieczenia przed ryzykiem, przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego funduszu,...

Strategie wobec SJB wynikające z macierzy BCG - To: 1. Inwestowanie (build) Cel: wzrost udziału w rynku nawet kosztem bieżących przychodów. Odniesienie: „znaki zapytania”. 2. Utrzymywanie (hold) Cel: zachowanie dotychczasowego udziału w rynku...

Analiza wrażliwości NPV - Polega na pomiarze zmian wartości tegoż wskaźnika w zależności od zmian przepływów pieniężnych netto. Przepływy pieniężne neto zależą...

Próg ilościowy w ujęciu wartościowym - To: BEP' = BEP x p przy czym: BEP = S / (p - Kz) gdzie: S -koszty stałe, p -cena sprzedaży produktu, Kz -jednostkowy koszt...

Próg ilościowy w ujęciu ilościowym - To: BEP = S / (p - Kz) gdzie: S -koszty stałe, p -cena sprzedaży produktu, Kz -jednostkowy koszt zmienny.

Formuła minimaksu - W pierwszym etapie dla każdego scenariusza projektu ustalamy, który z wariantów charakteryzuje się najlepszym wskaźnikiem efektywności. Drugi etap polega na...

Formuła miksyminu (maximinu) - W pierwszym etapie postępowania polega na wyborze dla danego rozpatrywanego wariantu takiego scenariusza, który charakteryzuje się najniekorzystniejszymi wskaźnikami efektywności, czyli...

Metody probabilistyczno-statystyczne - Metody probabilistczno-statystyczne stosowane do oceny ryzyka w inwestowaniu związane są z rachunkiem prawdopodobieństwa, ustalaniem oczekiwanych wartości i z metodami statystycznymi....

Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego - Metoda ta generalnie polega na korekcie wybranych parametrów rachunku efektywności inwestycji oraz stosowaniu tzw. narzutów procentowych. Wstępem do zastosowania tych metod...

Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych - Metoda analizy wrażliwości polega na zmianach różnych rodzajów nakładów i efektów będących elementami rachunku oraz na wyznaczaniu dla przedsiębiorstwa wartości...

Strona 2 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>RSS - Mapa