Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Inwestycje

Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne - To przede wszystkim: - Dywersyfikacja portfela - Profesjonalna kadra - Płynność: dostęp do środków - Efekt skali: Niższe koszty transakcji - Dogodność miejsca i czasu

Dywersyfikacja portfela - Ograniczenie ryzyka inwestycji na rynku. Kupno akcji lub obligacji jednej spółki naraża inwestora na ryzyko inwestycji w jedną branżę, co może...

Jak wybierać fundusze inwestycyjne - Przed wyborem konkretnego typu funduszu musimy sobie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań: 1) jaki poziom zysku będzie nas satysfakcjonował ? 2) na...

Podział funduszy inwestycyjnych - Ze względu na rodzaj papierów wartościowych w portfelu i cele inwestycyjne wyróżniamy: • Fundusze wzrostu Inwestują przede wszystkim w akcje z większym...

Nabywanie i umarzanie jednostek funduszy inwestycyjnych - Aby zobaczyć jaką rolę odgrywają wszystkie opisane powyżej podmioty w obsłudze funduszu, należy prześledzić jedną z czynności wykonywanych w ramach...

Agent obsługujący fundusz inwestycyjne - Działalność agenta obsługującego nie jest uregulowana żadną ustawą. Zakres czynności wykonywanych przez ten podmiot wynika zatem bezpośrednio z zapotrzebowania jakie...

Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnego - Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie powierzonych mu przez fundusz środków. Ponadto Bank Depozytariusz sprawuje kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi towarzystwa. Kontrola...

Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnego - Podmiot odpowiedzialny za utworzenie funduszu, reprezentowanie go wobec osób trzecich oraz zarządzanie nim czyli wykonywaniem wszelkich działań koniecznych dla funkcjonowania...

Fundusz inwestycyjny - To instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W zależności...

Fundusze zamknięte - Zamknięte fundusze inwestycyjne, w odróżnieniu od funduszy otwartych, nie sprzedają jednostek uczestnictwa lecz certyfikaty inwestycyjne. Można je nabyć tylko w...

Fundusze rynku pieniężnego - Zaliczane są do funduszy bezpiecznych. Podobnie jak w przypadku funduszy obligacji, niemalże całościowy skład portfela stanowią papiery dłużne Skarbu Państwa....

Fundusze papierów dłużnych - Fundusz papierów dłużnych inwestuje przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie, których udział w aktywach powinien być nie mniejszy...

Strona 1 z 4
<<<  -  1  2  3  4  -  >>>RSS - Mapa