Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Integracja Europejska

Międzynarodowy system walutowy - Definiować można jako konstrukcję historyczną, obejmującą zespół układów, reguł, instytucji, zasad i zwyczajów, które określają warunki i sposoby funkcjonowania pieniądza...

Program rozwoju przedsiębiorstw - Jest ukierunkowany na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku. Program wspiera tworzenie warunków do osiągnięcia większej...

PHARE - Jest to fundusz przedakcesyjny oferujący bezpośrednie dotacje dla przedsiębiorców. Dotacje w ramach tego funduszu są dostępne dla różnych sektorów gospodarki....

Tożsamość monetarna - Może być definiowana jako wyraziście zorientowany, i funkcjonujący jako kategoria świadomości społecznej, kierunek polityki pieniężnej jednego lub więcej państw, który...

Kształtowanie kursu wymiany Euro - 0 ile w obrotach między krajami Eurolandu ryzyko zmiany kursów walut zostanie wyeliminowane, to pozostanie ono w obrotach między Eurolandem...

Wpływ wprowadzenia euro na strategię działania przedsiębiorstw - Wprowadzenie euro w pierwszej kolejności wpłynęło na strategię działania przedsiębiorstw mających swą siedzibę w krajach Eurolandu. Jednakże przedsiębiorstwa z innych...

Co wpływa na kurs Euro - Jedynym podmiotem uprawnionym do emisji euro jest bank centralny UGW - Europejski System Banków Centralnych (ESBC), który został ukształtowany na...

Zalety Euro - Najważniejszą cechą UGW jest to, że stanowi ona obszar jednowalutowy, tzn. obszar, na którym ma cyrkulować tylko jeden pieniądz, euro,...

Czym jest Euro - Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej - UGW (Economic and Monetary Union - EMU), która została utworzona 1 stycznia...

Czy jest Euro - Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej - UGW (Economic and Monetary Union - EMU), która została utworzona 1 stycznia...

Kryteria z Maastricht - Najważniejsze decyzje zapadły podczas szczytu przywódców UE w Maastricht 12 grudnia 1991 roku. Zawarty wówczas traktat o powstaniu Unii Europejskiej...

Korporacje transnarodowe - Stanowią jedną z głównych sił napędzających procesy globalizacji i ich działania prowadzą do globalizacji rynków towarowych i usług, powstania globalnych...

Strona 1 z 3
<<<  -  1  2  3  -  >>>RSS - Mapa