Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Geografia ekonomiczna

Globalizacja - Jest to historyczny proces wzrastającej integracji gospodarki światowej, sterowanej przez strategiczne działania państw i wielonarodowych korporacji.

Fordyzm - Polegał na standaryzowanej wytwórczości przestrzennej, sprzężonej z masową konsumpcją, która napędzała dalszą produkcję. Mechanizm ten wspierany był interwencjonizmem państwa, polegający...

Teoria lokalizacji przemysłu Alfreda Webera - Celem teorii Webera było poszukiwanie miejsca lokalizacji zakładu w takim punkcie, w którym możemy zapewnić mniejsze całkowite koszty transportu w...

Teoria lokalizacji Thunenna - Autor opiera swoją teorię na następujących założeniach. A) Istnieniu nie zróżnicowanej przestrzeni rolniczej i jednakowo urodzajnej gleby; B) Istnieje jeden izolowany ośrodek...

Lokalizacja - To położenie obiektu w przestrzeni względem innych elementów tej przestrzeni (np. sieci osadniczej, bazy surowcowej) Pojęcie lokalizacji obejmuje 3 elementy: - obiekt...

Urbanizacja - Jest złożonym procesem społecznym, posiadającym wiele aspektów. - ASPEKT DEMOGRAFICZNY – jest to przemieszczanie się ludności wiejskiej do miast (wzrasta liczba...

Przyrost rzeczywisty - Jest to przyrost naturalny powiększony o saldo migracji.

Przyrost naturalny - W danym okresie czasu (rok); to różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów. Podana jest w przeliczeniu na 1...

Migracje - W ścisłym znaczeniu nazywamy całokształt przesunięć przestrzennych ludności, prowadzących do zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu. Przy migracjach mamy zazwyczaj do...

Infrastruktura - To podstawowe urządzenia i instytucje świadczące usługi niezbędne do funkcjonowania działu gospodarki i zapewniające odpowiednie warunki buty ludności.

Kierunki geografii ekonomicznej - Wyróżniamy następujące kierunki: • regionalny (historyczny) w przeszłości był ważny. Zmierzał do uogólnienia zmiennego charakteru powierzchni ziemi. Uogólnienie w celu wydzielenia...

RSS - Mapa