Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Fundusze inwestycyjne

Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne - To przede wszystkim: - Dywersyfikacja portfela - Profesjonalna kadra - Płynność: dostęp do środków - Efekt skali: Niższe koszty transakcji - Dogodność miejsca i czasu

Dywersyfikacja portfela - Ograniczenie ryzyka inwestycji na rynku. Kupno akcji lub obligacji jednej spółki naraża inwestora na ryzyko inwestycji w jedną branżę, co może...

Jak wybierać fundusze inwestycyjne - Przed wyborem konkretnego typu funduszu musimy sobie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań: 1) jaki poziom zysku będzie nas satysfakcjonował ? 2) na...

Fundusze inwestycyjne papierów dłużnych - Inaczej fundusze obligacji. Obligacje Skarbu Państwa są emitowane przez Skarb Państwa i są uważane za najmniej ryzykowne spośród wszystkich instrumentów dłużnych,...

Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego - Fundusze rynku pieniężnego i obligacji, często zwane po prostu funduszami pieniężnymi, są zaliczane do najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych. Inwestują one w...

Fundusze zrównoważone - Są przykładem funduszy łączących w sobie cechy pozostałych, czyli akcji, rynku pieniężnego i obligacji, gdyż inwestują w różnych proporcjach w...

Inwestycyjne fundusze indeksowe - Tradycyjny fundusz akcyjny jest aktywnie zarządzany, a akcje są kupowane i sprzedawane przez zarządzających po wnikliwej analizie danych ekonomicznych oraz...

Fundusz akcyjny - Akcja wyraża prawo własności w spółce akcyjne. Akcjonariusz współuczestniczy w podziale zysków spółki, których część może być wypłacona w formie...

Podział funduszy inwestycyjnych - Ze względu na rodzaj papierów wartościowych w portfelu i cele inwestycyjne wyróżniamy: • Fundusze wzrostu Inwestują przede wszystkim w akcje z większym...

Nabywanie i umarzanie jednostek funduszy inwestycyjnych - Aby zobaczyć jaką rolę odgrywają wszystkie opisane powyżej podmioty w obsłudze funduszu, należy prześledzić jedną z czynności wykonywanych w ramach...

Agent obsługujący fundusz inwestycyjne - Działalność agenta obsługującego nie jest uregulowana żadną ustawą. Zakres czynności wykonywanych przez ten podmiot wynika zatem bezpośrednio z zapotrzebowania jakie...

Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnego - Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie powierzonych mu przez fundusz środków. Ponadto Bank Depozytariusz sprawuje kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi towarzystwa. Kontrola...

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>RSS - Mapa