Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Finanse publiczne

Deficyt budżetu - To ujemna różnica między dochodami i wydatkami z budżetu. W przypadku wystąpienia deficytu część wydatków musi być pokryta z przychodów....

Nadwyżka budżetu - To dodatnia różnica między dochodami, a wydatkami budżetu. Wystąpienie nadwyżki oznacza, że część dochodów budżetowych nie jest wykorzystana na finansowanie...

Wydatki JST - Nazywamy środki publiczne przekazywane z budżetu na realizację zadań. Do wydatków nie zaliczamy środków wypłacanych z budżetu na spłatę wcześniejszych...

Dochody JST - Nazywamy środki publiczne przekazywane bezpowrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z...

Budżet gminy - Jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw...

Sposoby finansowania deficytu budżetowego - Wśród sposobów finansowania deficytu wymienia się najczęściej: - Emitowanie skarbowych papierów wartościowych ( bonów i obligacji skarbowych) nabywanych przez podmioty niebankowe...

Rodzaje deficytu budżetowego - Wyróżnia się najczęściej: - deficyt rzeczywisty – jest faktyczną różnicą miedzy dochodami i wydatkami w danym roku budżetowym, - deficyt strukturalny...

Deficyt budżetowy - Definiuje się najczęściej jako nadwyżkę wydatków nad dochodami danego budżetu, albo jako tę część wydatków budżetu, która nie znajduje pokrycia...

Dług publiczny - Najczęściej definiuje się jako całość finansowych zobowiązań władz publicznych (państwowych i samorządowych) z tytułu zaciągniętych pożyczek.

Ekonomiczne konsekwencje deficytów budżetowych - Najczęściej wymienia się negatywne skutki deficytów, do których należą: - Przyspieszenie procesów inflacyjnych przez jego monetyzację (wzrost podaży pieniądza), - Występowanie efektu...

Rodzaje deficytu budżetowego - Najczęściej wyróżnia się trzy rodzaje deficytu budżetowego: - deficyt rzeczywisty – jest faktyczną różnicą miedzy dochodami i wydatkami w danym roku...

Deficyt budżetowy - Definiuje się najczęściej jako nadwyżkę wydatków nad dochodami danego budżetu, albo jako tę część wydatków budżetu, która nie znajduje pokrycia...

Strona 3 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>RSS - Mapa