Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Finanse publiczne

Deficyt budżetu państwa - Jest to niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków (inaczej - nadwyżka wydatków nad dochodami). Źródłami finansowania...

Pojęcie budżetu państwa - Budżet państwa jest to plan finansowy przewidywany na przyszły rok, zawiera dochody i wydatki rozumiane jako ogół zasobów pieniężnych państwa...

Rodzaje budżetów JST - Wyróżniamy budżet: 1. planistyczny 2. budżet kasowy 3. operacyjny (bieżący) i kapitałowy 4. memoriałowy 5. dochodów 6. wydatków 7. globalny

Funkcje budżetu JST - Budżet jako narzędzie zarządzania działalnością jednostki samorządu terytorialnego spełnia określone funkcje: 1. zarządzania 2. optymalizacji 3. promocyjną 4. demokratyczną 5. integracyjną

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (JST) - Uchwalony jest w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Stannowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów...

Budżet państwa - funkcje - To: 1. redystrybucyjna albo rozdzielcza, 2. stabilizacyjna, zwaną wyrównawczą lub kompensacyjną, 3. alokacyjna, 4. fiskalna albo skarbowa, 5. ustrojowa, 6. demokratyczna, 7. kontrolna lub ewidencyjno-kontrolna,...

Cechy budżetu państwa - Na podstawie obserwacji funkcjonowania budżetu państwa można wymienić następujące jego cechy: 1. budżet państwa jest funduszem scentralizowanych zasobów pieniężnych gromadzonych i...

Funkcje finansów publicznych - To: 1. Funkcja alokacyjna (fiskalna) istota tej funkcji sprowadza się do tego, że finanse publiczne są narzędziem alokacji zasobów w gospodarce...

Funckej Skarbu Państwa - To: - kasjer - kontrola płynności, gromadzenie i wydatkowanie bankiera inwestowanie nadwyżki Z nadwyżki tej można udzielić kredytów lub zainwestować je....

Ewolucja budżetu w Polsce do roku 2001 - i jego znaczenie na arenie międzynarodowej: - 1504 r., podczas obrad sejmu w Piotrkowie, następuje podział skarbu królewskiego i publicznego, - 1590...

Etymologia słowa budżet - Oto kilka przykładów: - Termin pochodzi od łacińskiego słowa ,,bułga” co tłumaczymy: torba do gromadzenia dochodów. - J.B Say nazwał budżet bilansem...

Dochody gminy - Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane przez te jednostki od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających...

Strona 2 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>RSS - Mapa