Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Finanse publiczne

Wykonywanie budżetu JST - Przez wykonywanie budżetu jst rozumie się: - opracowywanie planów uszczegóławiających ustalenia budżetu, - gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków budżetowych - dokonywanie operacji związanych...

Opracowanie projektu budżetu JST - Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Bez zgody zarządu organ stanowiący jst...

Uchwalenie budżetu JST - Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej właściwości organu...

Wydatki jednostek samorządu terytorialnego - Z prawnego punktu widzenia wydatki j.s.t. można określić jako wydatki na: a) zadania własne, b) zadania własne obowiązkowe (taki charakter mogą nadać...

Dochody województwa - To m.in.: 1. udziały w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa 2. subwencja ogólna 3. dochody wojewódzkich jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych i gospodarstw...

Dochody budżetu powiatu - To m.in.: 1. dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatów, 2. dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń bezpieczeństwa i...

Dochody budżetu gminy - To m.in.: 1. wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie...

Dochody powiatu - To m.in.: 1. udział w wysokości 1 % w wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych...

Zadania gminy - W szczególności obejmują: 1. ład przestrzenny, gospodarkę terenową, i ochronę środowiska, 2. drogi gminne, ulice, mosty, place, oraz organizację ruchu drogowego, 3. wodociągi...

Plan Balcerowicza - Minister Finansów Leszek Balcerowicz wraz z grupą ekspertów przygotował program transformacji gospodarczej. Wśród specjalistów ważną rolę odgrywali doradcy zagraniczni (zwłaszcza...

Zasady polityki budżetowej - To: - zasada budżetowania – polega na włączeniu danej jednostki państwowej do właściwego budżetu pełnymi kwotami, czyli wszystkimi dochodami i ...

Równowaga budżetowa - To stan, w którym wydatki budżetu państwa (także budżetów organów samorządowych) są w całości pokryte dochodami tych jednostek. Rozróżnia się...

Strona 1 z 5
<<<  -  1  2  3  4  5  -  >>>RSS - Mapa