Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Finanse przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja antycypacyjna - Przedsiębiorstwo analizując otoczenie przewiduje pewne zmiany otoczeniu chce z wyprzedzeniem wprowadzić zmiany, bo gdy zmiana realnie zajdzie w otoczeniu, przedsiębiorstwo...

Restrukturyzacja kreatywna - Wprowadzona niezależnie od sytuacji otoczenia. Celem jest wywołanie, zainicjowanie korzystnych działań konsumentów w otoczeniu.

Restrukturyzacja - To wszelkiego rodzaju zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, dokonywane na różnych etapach (fazach) cyklu życia przedsiębiorstwa, nakierowane na podniesienie efektywności, optymalne...

Rodzaje restrukturyzacji - W zależności od sytuacji wywołujących konieczność wdrożenia przedsięwzięć usprawniających oraz momentu wprowadzenia zmian można wskazywać oprócz wyżej wymienionych, następujące rodzaje...

Wynik finansowy netto - To : - zysk netto, który ustala się przyjmując zysk brutto zmniejszony obowiązkowe obciążenia; - strata netto, która zostaje ustalona poprzez...

Wynik finansowy brutto - Ustala się uwzględniając do wyniku finansowego brutto na działalności gospodarczej wielkości dotyczących strat i zysków nadzwyczajnych.

Wynik finansowy brutto na działalności gospodarczej - Otrzymuje się go przyjmując wynik na działalności operacyjnej powiększony o przychody finansowe i pomniejszone o koszty finansowe.

Wynik finansowy z działalności operacyjnej - Ustala się jako różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi, a pozostałymi kosztami operacyjnymi.

Wynik finansowy ze sprzedaży - Ustala się jako różnicę między wielkością przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi, a kosztami działalności operacyjnej, przy czym różnica...

Wynik finansowy - Określa różnicę pomiędzy przychodami pieniężnymi z całokształtu działalności a kosztami poniesionymi na tę działalność. W terminologii finansowej różnica ta jest...

EVA - ekonomiczna wartość dodana - Wzór: EVA=(ROIC-WACC)xKapitał zainwestowany ROIC to zwrot na kapitale zainwestowanym ROIC = (Zysk operacyjny po opodatkowaniu)/(Kapitał zainwestowany) WACC to średni ważony koszt kapitału

Wycena przedsiębiorstwa - metody dochodowe - Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw często są określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego. Dochód ekonomiczny na potrzeby wyceny może być zdefiniowany...

Strona 8 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>RSS - Mapa