Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Finanse przedsiębiorstwa

Monitoring finansowy - Zintegrowany pakiet komputerowy pozwala śledzić, w jaki sposób podejmowane przez dyrektorów decyzje finansowe - np. zmiana przychodów lub kosztu, przesunięcia...

Wycena przedsiębiorstwa - Wycenę definiuje się najczęściej jako zespół procedur, analiz i ocen, które prowadzą do ustalenia wartości przedsiębiorstwa wg stanu na określony...

Metody wyceny wartości firmy - Szczegółowa klasyfikacja metody wyceny jest następująca: 1. Metody oparte na wycenie aktywów - majątkowe: a) metoda księgowa b) metoda wartości odtworzonej c) metoda wartości...

Koszt kapitału własnego - w spółkach kapitałowych jest równy wymaganej stopie zwrotu (stopa dyskontowa), stosowanej przez właścicieli przy szacowaniu dywidend i ocenie bieżącej wartości...

Koszt kapitałów - Każdy element struktury kapitałowej przedsiębiorstwa charakteryzuje się innym kosztem. Z jednej strony bowiem struktura finansowa zależy od kosztu zapłaty za...

Finansowanie - To wszystkie przedsięwzięcia w przedsiębiorstwie, które zapewniają przedsiębiorstwu kapitał i które służą kształtowaniu optymalnej struktury kapitałowej. To jednocześnie proces, w...

Franchising międzynarodowy - Polega na tym, że franchisodawca rozszerza zakres działalności systemu franchisingowego poza terytorium swego kraju ojczystego. Taka metoda ekspansji gospodarczej jest...

Franchising konwersyjny - W przypadku franchisingu konwersyjnego (conversion franchising) franchisodawca włącza do swojego systemu franchisingowego podmioty gospodarcze działające w tej samej branży co...

Subfranchising - W rezultacie zawarcia umowy subfranchisingu franchisobiorca nie jest zobowiązany do tworzenia własnych przedsiębiorstw franchisingowych, jedynie do zawierania umów franchisingu z...

Franchising wielokrotny - W ramach franchisingu wielokrotnego (area franchising, multiple-unit franchising) franchisobiorca (area developer) uzyskuje wyłączność na tworzenie na określonym terenie jednostek systemu...

Franchising bezpośredni - W przypadku franchisingu bezpośredniego (direct-unit franchising) umowa franchisingowa jest zawierana bezpośrednio pomiędzy franchisiodawcą i franchisobiorcą. Na jej podstawie tworzona jest...

Franchising mieszany - Na podstawie tych trzech form franchisingu: produkcyjnego, dystrybucyjnego, usługowego doszło do tworzenia dalszych, które są ich pochodnymi. Najczęściej wymienia się...

Strona 6 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>RSS - Mapa