Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Finanse przedsiębiorstwa

Fuzja - Oznacza takie połączenie firm, w wyniku którego następuje pełna absorpcja jednej firmy przez drugą, następuje przejęcie zarówno aktywów, jak i...

Formy i klasyfikacja łączenia przedsiębiorstw - Procesy łączenia przedsiębiorstw możemy podzielić na: - fuzje - przejęcia - konsolidacje

Definicja franczyzy - Europejski Kodeks Etyki Franczyzy definiuje franczyzę jako: - system marketingu dóbr i/lub usług i/lub technologii, oparty na ścisłej i ciągłej współpracy...

Market Value Added - (MVA) czyli rynkowa wartość dodana - pozwala ona ocenić proces tworzenia dodatkowej wartości dla akcjonariuszy w dłuższym horyzoncie czasowym. Wskaźnik MVA...

Economic Value Added - Wskaźnik EVA, nazywany ekonomiczną wartością dodaną, stanowi pewne przekształcenie (i uściślenie) znanego od dawna tzw. dochodu rezydualnego (ang. Residual Income),...

Value Based Management - (VBM) czyli zarządzanie przez wartość jest koncepcją, której podstawy teoretyczne zostały sformułowane w latach 50 w pracach takich ekonomistów, jak:...

Shareholder value added - (SVA) czyli wartość dodana dla akcjonariuszy według Rappaporta (1998) wynika ze zmiany wartości firmy dla akcjonariuszy w prognozowanym okresie zaś...

CFROI - Czyli okres zwrotu środków pieniężnych zainwestowanych w przedsięwzięcie inwestycyjne może być szacowany jako wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of...

Przepływy pieniężne przypadające na jedną akcję spółki - (CFPS) są obliczane jako wolne przepływy pieniężne (FCF) lub zysk netto wraz z amortyzacją, a następnie podzielone przez liczbę akcji....

Wolne przepływy pieniężne - (FCF) to strumień środków pieniężnych pochodzących z działalności operacyjnej, skorygowany o uiszczony w gotówce podatek dochodowy (zysk operacyjny po opodatkowaniu...

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - W teorii i praktyce zarządzania panuje powszechna zgoda, iż wartość firmy dla akcjonariuszy określana jest przez obecną wartość przyszłych...

Budżetowanie - Jest to wyznaczanie przyszłych (uzasadnionych) kosztów (wydatków) i/lub przychodów (wpływów) w odniesieniu do określonego zakresu działalności (podmiotu) dla ściśle ustalonego...

Strona 5 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>RSS - Mapa