Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Finanse przedsiębiorstwa

Przyczyny prywatyzacji - Do motywów prywatyzacji zaliczyć możemy motyw: - efektywnościowy - podniesienie ekonomicznej sprawności, czyli efektywności przedsiębiorstw i całej gospodarki, związane jest to...

Należności i roszczenia - Dotyczą należności z tytułu dostaw, robót i usług. Są to sumy pieniężne, które należą się firmie od innych przedsiębiorstw w...

Formy kapitału własnego - Może przybierać różną postać, w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa. Kapitałem własnym jest więc fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w...

Kapitał obrotowy - Termin kapitał obrotowy pochodzi od starego jankeskiego domokrążcy, który ładował swój wóz towarami i udawał się w swoją drogę, aby...

Sposoby prywatyzowania - Proces prywatyzacji odbywa się w Polsce według trzech głównych sposobów: - prywatyzacja bezpośrednia - poprzez likwidację przedsiębiorstwa i rozdysponowanie składników jego...

Podział prywatyzacji - Ze względu na jej wielkość : - mała prywatyzacja - polega na sprzedaży małych przedsiębiorstw np. zakładów gastronomicznych lub wyłączonych składników...

Cele prywatyzacji - Podstawowe cele prywatyzacji to : - ograniczenie udziału przedsiębiorstw państwowych w gospodarce, - poprawa efektywności gospodarowania, - poprawa kondycji finansowej...

Metoda naturalna - (amortyzacji) uzależnia wysokość stawek amortyzacyjnych od pracy wykonanej w danym okresie przez dany obiekt majątku trwałego. Oznacza to, że przewidywany...

Metoda degresywna - (amortyzacji) - metody te nazywane są metodami amortyzacji przyspieszonej; zakładają one, że przydatność obiektu majątku trwałego maleje w miarę upływu...

Metoda liniowa - (amortyzacji) zakłada, że eksploatowany obiekt majątku trwałego zużywa się równomiernie przez cały okres jego życia ekonomicznego. Bieżąca wartość tego zużycia...

Amortyzacja - Jest to zmniejszanie się w czasie wartości majątku trwałego przedsiębiorstwa w wyniku jego zużywania się w procesie produkcyjnym (utrata wartości...

Przejęcia - Można je odnieść do takich działań, w wyniku których następuje utrata kontroli nad firmą przez jedną grupę osób na rzecz...

Strona 4 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>RSS - Mapa