Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Finanse przedsiębiorstwa

Faktoring - Wraz ze zmianą ustroju gospodarczego w Polsce oraz bardzo dynamicznym rozwojem przedsiębiorstw, na rynku pojawiły się nowe instrumenty finansowe zapewniające...

Restrukturyzacja a prywatyzacja - Istnieje wąskie i szerokie pojęcie terminu restrukturyzacja. W rozumieniu wąskim, dość popularnym w literaturze zachodniej, restrukturyzację (restructuring) traktuje się odrębnie...

Płynność finansowa - est to termin charakteryzujący zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań (krótkoterminowych - płatnych w ciągu roku), określający możliwość spłaty...

Zarządzanie gotówką - Wiele firm ponoszących zysk upada z powodu braku płynności finansowej. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo tego zdarzenia w każdej firmie należy sporządzić...

Zarządzanie należnościami - Kierowanie się zasadą minimalnego poziomu należności prowadzi do wzrostu rentowności zaangażowanego kapitału. Efektywna polityka kredytowania klientów prowadzi do wzrostu sprzedaży i...

Zarządzanie zapasami - Praktyka zarządzania zapasami wskazuje na to, że najczęściej stosowanym rozwiązaniem w tym zakresie jest minimalizowanie wielkości tego składnika aktywów, a...

Rodzaje cen obligacji - W przypadku obligacji, możemy mówić o cenie nominalnej, emisyjnej, rynkowej oraz rozliczeniowej. 1. Cena nominalna, od której naliczane są odsetki, wynosi...

Przedsiębiorstwo sprywatyzowane - zasady działania - Głównymi zasadami sprywatyzowanego przedsiębiorstwa są założenia: - za błędne decyzje w kierowaniu przedsiębiorstwem konsekwencje ponoszą prywatni właściciele, nie zaś całe społeczeństwo; -...

Prywatyzacja - Oznacza przechodzenie w gospodarce od własności państwowej do prywatnej przez sprzedaż mienia państwowego lub jego udostępnienie prywatnym osobom fizycznym lub...

Narodowe Fundusze Inwestycyjne - Są jedną z form prywatyzacji. Prywatyzacja poprzez NFI opiera się na utworzonych w 1995r. Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, w Polsce powstało...

Prywatyzacja pośrednia - Składa się z dwóch etapów: W pierwszym etapie przedsiębiorstwo państwowe na wniosek samego przedsiębiorstwa lub jego organu założycielskiego, a także z...

Prywatyzacja bezpośrednia - Ta forma prywatyzacji ma zastosowanie głównie przy małych i średnich przedsiębiorstwach i następuje poprzez sprzedaż, wniesienie do spółki lub oddanie...

Strona 3 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>RSS - Mapa