Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Finanse przedsiębiorstwa

Optymalna partia zakupu - W polityce zakupów (sterowaniu zapasami) podstawowym zagadnieniem jest ustalenie optymalnej partii zakupu. Chodzi o to, aby zapewniała ona minimalizację łącznych...

Subrogacja - Instrument prawny, nabycie praw zaspokojonego wierzyciela przez osobę, która zapłaciła dług.

Przekształcenia własnościowe - Wyróżniamy: - prywatyzacja - zmiana stosunków własnościowych polegająca na udostępnieniu udziałów i akcji przedsiębiorstw państwowych, przekształcanych w spółki lub na sprzedaży...

Organizacja Non profit - Non-profit oznacza po prostu brak zysku. Tak więc, organizacje non-profit to organizacje mające inne cele niż osiąganie zysku. Ale nie...

Przedmiot i zakres analizy finansowej - Pomocnym narzędziem prowadzenia działalności przedsiębiorstwa oraz kształtowania perspektywicznego jego rozwoju, staje się analiza działalności sporządzana dla potrzeb własnych jak również...

Próg ilościowy w ujęciu wartościowym - To: BEP' = BEP x p przy czym: BEP = S / (p - Kz) gdzie: S -koszty stałe, p -cena sprzedaży produktu, Kz -jednostkowy koszt...

Próg ilościowy w ujęciu ilościowym - To: BEP = S / (p - Kz) gdzie: S -koszty stałe, p -cena sprzedaży produktu, Kz -jednostkowy koszt zmienny.

Synergetyczne efekty kosztów - To różnica pomiędzy poziomem kosztów ukształtowanych w wyniku suboptymalizacji, poziomem kosztów osiąganym drogą analizy i kształtowania w ujęciu systemowym.

Model du Ponta - Ten szczególny przypadek analizy wskaźnikowej jest przydatny w pokazaniu, jak stopa zysku i rotacja aktywów współdziałają w kształtowaniu wskaźnika rentowności...

Leasing - Jest to metoda finansowania inwestycji. Przedmioty leasingu zostają zakupione przez finansującego (leasingodawcę) w celu oddania ich do użytku korzystającemu (leasingobiorcy)...

Forfaiting - To zakup należności terminowych, jakie powstają w rezultacie eksportu towarów i usług z wyłączeniem prawa regresu wobec eksportera odstępującego wierzytelność. Przedmiotem...

Rodzaje faktoringu - Istnieją dwa podstawowe rodzaje faktoringu: 1. Faktoring regresywny, gdzie przedsiębiorstwo ponosi ryzyko wątpliwych należności. 2. Faktoring bezregresywny, gdzie ryzyko związane z wątpliwymi...

Strona 2 z 9
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  -  >>>RSS - Mapa